Human rights activists talked about violence and discrimination of LGBT people in the Moscow region.

On April 29, at the Sakharov Center, human rights activists from the Stimul organization presented the results of monitoring violence and discrimination against LGBT people in Moscow and the Moscow Region for 2017-2018.

In the photo is a shot from the Autoheart music video for the song “Moscow”.

In 2017, human rights defenders registered 29 cases of “discrimination, crimes and human rights violations based on sexual orientation, gender identity, gender expression and gender characteristics”. In 2018, they were 26. They note that they have recently been faced with increasing manifestations of labor discrimination, violations of the right to privacy, compulsory reparative therapy, and threats of deprivation of parental rights.

In the two years studied in the report, activists learned about 24 attacks based on homophobia and transphobia, 14 of them with the use of physical violence. At the same time, according to their testimony, the homophobic motif is rarely taken into account during the consideration of hate crimes cases – LGBT people are not recognized as a social group because of the taboo issues of gender and sexual orientation, which impedes fair trial, the AIDS Center notes.

Only a third of victims of homophobic violence turn to the police. In the case of dummy dates, 1 out of 10. While this is one of the most frequent forms of attacks on homosexuals.

Of the 1890 respondents who participated in the Stimulus study on dummy dates, every fifth responded that he had come across them. It is noteworthy that in 2017 all such incidents took place in dummy apartments, but in 2018 one attack happened in the victim’s apartment, and three on the street, including one at a gas station, where the victim was shoved into a car.

In 2017, Stimul documented six cases of violation of the right to freedom of peaceful assembly in Moscow, in 2018 two. For example, for two years in a row, the Family LGBT + Conference, which was held by the Center for Social-Psychological and Cultural Projects “Resource LGBTKIA Moscow”, was attacked. Gas sprays were used in both attacks, and the victims received eye burns.

For the demonstration of rainbow symbols, at least two people were put on preventive registration. Both appealed to the Ministry of Internal Affairs, demanding that they be deregistered, but have not received any answers so far.

For many people who do not fit into the framework of the “traditional” way of life, discrimination and hatred are everyday. And the violation of their rights can be manifested in any areas of life. Unfortunately, most of these cases will remain secret, because people are sure that law enforcement agencies will most likely not protect them or even worsen the situation, activists say.

To change the current situation, human rights defenders call for the adoption of anti-discrimination legislation, to ensure effective investigation of hate crimes against LGBT people (and start collecting statistics on them), to recognize queer people as a social group, to ensure their right to express their opinions, take measures to protect their labor rights and develop programs of legal and psychological assistance to the victims.

Copyright www.xgay.com

In vrijheid kiezen: 32e herdenking Homomonument.

Het is weer 4 mei. Mensen komen samen rond de drie roze granieten driehoeken achter de Westerkerk in de hoofdstad. Om acht uur wordt het gedurende twee minuten heel stil op en rond het Homomonument.

Versie op EN.

2018

Dat die vele mensen – sommigen ieder jaar – er staan is een bewuste keuze. Een keuze van in vrijheid kiezen. Dat is het nationale thema van het Nationale 4 en 5 mei comité voor 2019.

Stichting Homoseksualiteit & Krijgsmacht (SH&K).

Het voorbereidingscomité moet ieder jaar weer afwegingen maken wie de gastpreker(s) kunnen zijn, maar ook een niet altijd even gemakkelijke keuze van welke muzikale bijdrage we tussen de sprekers door willen laten horen.

Sandra Keijer, kolonel bij de Koninklijke Marechaussee en vicevoorzitter van de Stichting Homoseksualiteit & Krijgsmacht, zal inhaken op het jaarthema en daarbij vooral kijken naar de toekomst. Ook binnen onze strijdkrachten valt er wat te kiezen.

Sandra Keijer: “Hoewel we in vergelijking met andere landen zeer tolerant zijn, zijn we er nog niet. Dat blijkt ook uit onze laatste onderzoeken: er is nog wel een slag te slaan voor de acceptatie van HLBT+-personeel binnen Defensie.”

Job Cohen.

Het Amsterdamse 4 en 5 mei comité volgt met grote belangstelling de programmering op het Homomonument voor de HLBT+-gemeenschap in onze stad en zij die van buiten komen. Hun voorzitter Job Cohen zal als gastspreker deze avond zijn bijdrage leveren.

2018

Uit handen van Cohen ontvingen Daan Smeelen (Stichting Homomonument) en Menne Vellinga (ceremoniemeester) in 2015 een gedenkboek over de jaarlijkse herdenkingen in Amsterdam. Een blijk van waardering voor wat er op 4 en 5 mei jaarlijks wordt georganiseerd op het Monument van trots!

Om jongeren betrokken te houden bij onze herdenking is dit jaar de GSA (Gender and Sexuality Alliance) gevraagd een bijdrage te leveren in de vorm van een passend gedicht. Leerlingen zorgen ervoor dat hun school een veilige plek is voor iedereen! Jaarlijks organiseren ze onder andere Paarse Vrijdag.

De kransen van 4 mei

2018

Vorig jaar kwam op de valreep het verzoek binnen of tijdens de herdenking het lied “De kransen van 4 mei” van tekstschrijver Huib Afman vertolkt kon worden tijdens de plechtigheid. Wesley Pierik componeerde de muziek. Een tekst, specifiek opgetekend voor deze dag van herdenken en gedenken. Dit jaar kunnen we er naar luisteren. Zangeres Lotte Horlings gaat het vertolken. Ook zal zij het eerste couplet van het Wilhelmus zingen onder begeleiding van het koperensemble van Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers.

De naar verwachting ruim dertig bloemstukken zullen overdag worden afgegeven in de Westerkerk, die momenteel binnen voor de helft in de steigers staat. Vanuit de Wester – in/uitgang Keizersgracht dit jaar! – worden deze bloemen tijdens een Stille Tocht gedragen naar het Homomonument. De tocht vertrekt om 19.00 uur vanaf de Prinsengracht en gaat langs het Anne Frankhuis, over de Leliegracht naar de Herengracht om via de Raadhuisstraat over de Niek Engelschmanbrug op het Homomonument te eindigen.

Na de toespraken zal traditiegetrouw de eerste krans worden gelegd namens Burgemeester en Wethouders van Amsterdam. Nieuwe groepen hebben laten weten dit jaar ook een bloemengroet te willen achterlaten op de tredendriehoek boven de Keizersgracht.

Napraten kan helaas niet in de kerk. Mogelijk wordt er nog een alternatief bekend gemaakt na afloop van de plechtigheid.

2018

Beknopt programma-overzicht:

  • 19.30: Stille Tocht. Opstellen voor de toreningang van de Weterkerk aan de Prinsengracht.
  • 19.55: Welkom op het Homomonument
  • 20.00: Twee minuten stil. Aansluitend het Wilhelmus, drie sprekers en optreden. Kransleggingen en afsluitend defilé.

www.homomonument.nl

Copyright www.gaynews.nl

In choose freedom: 32nd commemoration Homomonument.

Version on NL.

The is 4 may. People come together around the three pink granite triangles behind the Westerkerk in the capital. To eight hours for two minutes of silence at and around the Homomonument.

2018

That many people – some every year – there is a conscious choice. A choice of freedom to choose. That is the national theme of the National 4 and 5 may committee for 2019.

Foundation Homosexuality & Armed forces (SH&K).

The voorbereidingscomité each year, deciding who the gastpreker(s) may be, but not always easy choice of what musical contribution is that between the speakers want to hear.

Sandra Keijer, colonel in the Royal military Police and vice-president of the Foundation for Homosexuality & Armed forces, will pick up on the theme of the year, and especially look to the future. Also within the armed forces, there is what to choose.

Sandra Keijer: “Although we in comparison with other countries, very tolerant, we are not there yet. This is also apparent from our recent research: there is still a battle to save it for the acceptance of HLBT+personnel within Defence.”

Job Cohen.

The Amsterdam 4 and 5 may committee follows with great interest the programming on the Homomonument for the HLBT+community in our city and those who come from outside. Their chairman, Job Cohen, will be guest speaker this evening his contribution.

2018

From the hands of Cohen received Daan Smeelen (Stichting Homomonument) and Menne Vellinga (master of ceremonies) in 2015, a commemorative book about the annual commemoration in Amsterdam. A token of appreciation for what’s on 4 and 5 may each year is held at the Monument of pride!

To young people involved in our commemoration this year, the GSA (Gender and Sexuality Alliance) asked to contribute in the form of an appropriate poem. Pupils ensure that their school is a safe place for everyone! Every year they organize among other Purple Friday.

The wreaths of may 4,

Last year came the end of the request is within or during the commemoration, the song “The wreaths of may 4,” of the lyricist, Huib Afman performed could be during the ceremony. Wesley Pierik composed the music. A text, specifically recorded for this day of commemoration and remembrance. This year we are there to listen. Singer Lotte Horlings going to the play. She will also the first verse of sing the national Anthem accompanied by the brass ensemble of the regiment fanfare Garde Grenadiers en Jagers.

2018

The is expected to more than thirty flower arrangements will during the day be issued in the Westerkerk, which is currently in for the half in the pipeline. From the Wester – in/output Keizersgracht this year! – these flowers during a Silent procession carried to the Homomonument. The trip will depart at 19.00 from the Prinsengracht canal and goes past the Anne Frank house, on the Leliegracht to the Herengracht to the Raadhuisstraat about the Niek Engelschmanbrug on the Homomonument to end.

After the speeches will be traditionally the first wreath to be laid on behalf of the Mayor and Aldermen of Amsterdam. New groups have let us know this year a bloemengroet to want to leave on the tredendriehoek above the Keizersgracht.

Chat can, unfortunately, not in the church. As possible, there is an alternative made known after the end of the ceremony.

2018

Brief program overview:

  • 19.30: Quiet Journey. Preparing for the toreningang of the Weterkerk on the Prinsengracht canal.
  • 19.55: Welcome to the Homomonument
  • 20.00: Two-minute quiet. Following the national Anthem, three speakers and activities. Kransleggingen and final parade.

www.homomonument.nl

Copyright www.gaynews.nl