Pride Picnic 2021.

On June 26, 2021, the LGBT World Beside team together with RUSLGBTIQ organised a joint picnic for Russian-speaking LGBT+ people residing in the Netherlands. At first, we were worried that we wouldn’t be able to do the picnic due to COVID-19 related restrictions but luckily most of the restrictions were lifted exactly as of June 26, and our event did take place — with necessary precautions.

The picnic started at 2pm and went till late at night. We were surprised by the number of people who showed up and by the diversity of the group. LGBT+ people of all ages and backgrounds came by. We welcomed guests from Germany, Russia, Belarus, Ukraine, Azerbaijan, and other countries.

Most venues were closed in the past 18 months due to the lockdown, so everyone was really missing such events and get-togethers. Together with RUSLGBTIQ we provided snacks and beverages. Some guests brought their own treats, too, including homemade delicacies. We danced and sung songs from different countries in different languages. Adults also played volleyball and other ball games, while kids entertained themselves with drawing.

Our team is profoundly grateful to RUSLGBTIQ and to all those who made the picnic possible. Big thanks go to all the guests who showed up. Many of them also asked us to specially thank Harlem, leader of LGBT World Beside, and Kirill, head of RUSLGBTIQ, for what they are doing. We’d like to organise such events more often.

We also informed our guests about the upcoming Amsterdam Pride, which is scheduled for August 7, and hope to see everyone there again. Be happy and love each other.

Penguin-gay couple steals egg in Amersfoort Zoo.

VIDEO. A remarkable incident in the stay of the black-footed penguins in Amersfoort Zoo: a penguin-gay couple breeds on an egg that they have stolen from a heterocouple at an unguarded moment.

“The gay couple take good care of the egg, the males both breed alternately,” says animal caretaker Marc Belt.

The penguin couple that produced the egg earlier has laid a new egg in the meantime and is also busy hatching in a nest further on.

Penguin chick.
In DierenPark Amersfoort the first penguin chick has already been spotted by the caretakers and so more chicks are expected soon. “Among those new chicks, we naturally hope to welcome one from the gay couple, we are waiting,” said the animal caretaker of DierenPark Amersfoort.

Copyright www.ad.nl

In vrijheid kiezen: 32e herdenking Homomonument.

Het is weer 4 mei. Mensen komen samen rond de drie roze granieten driehoeken achter de Westerkerk in de hoofdstad. Om acht uur wordt het gedurende twee minuten heel stil op en rond het Homomonument.

Versie op EN.

2018

Dat die vele mensen – sommigen ieder jaar – er staan is een bewuste keuze. Een keuze van in vrijheid kiezen. Dat is het nationale thema van het Nationale 4 en 5 mei comité voor 2019.

Stichting Homoseksualiteit & Krijgsmacht (SH&K).

Het voorbereidingscomité moet ieder jaar weer afwegingen maken wie de gastpreker(s) kunnen zijn, maar ook een niet altijd even gemakkelijke keuze van welke muzikale bijdrage we tussen de sprekers door willen laten horen.

Sandra Keijer, kolonel bij de Koninklijke Marechaussee en vicevoorzitter van de Stichting Homoseksualiteit & Krijgsmacht, zal inhaken op het jaarthema en daarbij vooral kijken naar de toekomst. Ook binnen onze strijdkrachten valt er wat te kiezen.

Sandra Keijer: “Hoewel we in vergelijking met andere landen zeer tolerant zijn, zijn we er nog niet. Dat blijkt ook uit onze laatste onderzoeken: er is nog wel een slag te slaan voor de acceptatie van HLBT+-personeel binnen Defensie.”

Job Cohen.

Het Amsterdamse 4 en 5 mei comité volgt met grote belangstelling de programmering op het Homomonument voor de HLBT+-gemeenschap in onze stad en zij die van buiten komen. Hun voorzitter Job Cohen zal als gastspreker deze avond zijn bijdrage leveren.

2018

Uit handen van Cohen ontvingen Daan Smeelen (Stichting Homomonument) en Menne Vellinga (ceremoniemeester) in 2015 een gedenkboek over de jaarlijkse herdenkingen in Amsterdam. Een blijk van waardering voor wat er op 4 en 5 mei jaarlijks wordt georganiseerd op het Monument van trots!

Om jongeren betrokken te houden bij onze herdenking is dit jaar de GSA (Gender and Sexuality Alliance) gevraagd een bijdrage te leveren in de vorm van een passend gedicht. Leerlingen zorgen ervoor dat hun school een veilige plek is voor iedereen! Jaarlijks organiseren ze onder andere Paarse Vrijdag.

De kransen van 4 mei

2018

Vorig jaar kwam op de valreep het verzoek binnen of tijdens de herdenking het lied “De kransen van 4 mei” van tekstschrijver Huib Afman vertolkt kon worden tijdens de plechtigheid. Wesley Pierik componeerde de muziek. Een tekst, specifiek opgetekend voor deze dag van herdenken en gedenken. Dit jaar kunnen we er naar luisteren. Zangeres Lotte Horlings gaat het vertolken. Ook zal zij het eerste couplet van het Wilhelmus zingen onder begeleiding van het koperensemble van Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers.

De naar verwachting ruim dertig bloemstukken zullen overdag worden afgegeven in de Westerkerk, die momenteel binnen voor de helft in de steigers staat. Vanuit de Wester – in/uitgang Keizersgracht dit jaar! – worden deze bloemen tijdens een Stille Tocht gedragen naar het Homomonument. De tocht vertrekt om 19.00 uur vanaf de Prinsengracht en gaat langs het Anne Frankhuis, over de Leliegracht naar de Herengracht om via de Raadhuisstraat over de Niek Engelschmanbrug op het Homomonument te eindigen.

Na de toespraken zal traditiegetrouw de eerste krans worden gelegd namens Burgemeester en Wethouders van Amsterdam. Nieuwe groepen hebben laten weten dit jaar ook een bloemengroet te willen achterlaten op de tredendriehoek boven de Keizersgracht.

Napraten kan helaas niet in de kerk. Mogelijk wordt er nog een alternatief bekend gemaakt na afloop van de plechtigheid.

2018

Beknopt programma-overzicht:

 • 19.30: Stille Tocht. Opstellen voor de toreningang van de Weterkerk aan de Prinsengracht.
 • 19.55: Welkom op het Homomonument
 • 20.00: Twee minuten stil. Aansluitend het Wilhelmus, drie sprekers en optreden. Kransleggingen en afsluitend defilé.

www.homomonument.nl

Copyright www.gaynews.nl

In choose freedom: 32nd commemoration Homomonument.

Version on NL.

The is 4 may. People come together around the three pink granite triangles behind the Westerkerk in the capital. To eight hours for two minutes of silence at and around the Homomonument.

2018

That many people – some every year – there is a conscious choice. A choice of freedom to choose. That is the national theme of the National 4 and 5 may committee for 2019.

Foundation Homosexuality & Armed forces (SH&K).

The voorbereidingscomité each year, deciding who the gastpreker(s) may be, but not always easy choice of what musical contribution is that between the speakers want to hear.

Sandra Keijer, colonel in the Royal military Police and vice-president of the Foundation for Homosexuality & Armed forces, will pick up on the theme of the year, and especially look to the future. Also within the armed forces, there is what to choose.

Sandra Keijer: “Although we in comparison with other countries, very tolerant, we are not there yet. This is also apparent from our recent research: there is still a battle to save it for the acceptance of HLBT+personnel within Defence.”

Job Cohen.

The Amsterdam 4 and 5 may committee follows with great interest the programming on the Homomonument for the HLBT+community in our city and those who come from outside. Their chairman, Job Cohen, will be guest speaker this evening his contribution.

2018

From the hands of Cohen received Daan Smeelen (Stichting Homomonument) and Menne Vellinga (master of ceremonies) in 2015, a commemorative book about the annual commemoration in Amsterdam. A token of appreciation for what’s on 4 and 5 may each year is held at the Monument of pride!

To young people involved in our commemoration this year, the GSA (Gender and Sexuality Alliance) asked to contribute in the form of an appropriate poem. Pupils ensure that their school is a safe place for everyone! Every year they organize among other Purple Friday.

The wreaths of may 4,

Last year came the end of the request is within or during the commemoration, the song “The wreaths of may 4,” of the lyricist, Huib Afman performed could be during the ceremony. Wesley Pierik composed the music. A text, specifically recorded for this day of commemoration and remembrance. This year we are there to listen. Singer Lotte Horlings going to the play. She will also the first verse of sing the national Anthem accompanied by the brass ensemble of the regiment fanfare Garde Grenadiers en Jagers.

2018

The is expected to more than thirty flower arrangements will during the day be issued in the Westerkerk, which is currently in for the half in the pipeline. From the Wester – in/output Keizersgracht this year! – these flowers during a Silent procession carried to the Homomonument. The trip will depart at 19.00 from the Prinsengracht canal and goes past the Anne Frank house, on the Leliegracht to the Herengracht to the Raadhuisstraat about the Niek Engelschmanbrug on the Homomonument to end.

After the speeches will be traditionally the first wreath to be laid on behalf of the Mayor and Aldermen of Amsterdam. New groups have let us know this year a bloemengroet to want to leave on the tredendriehoek above the Keizersgracht.

Chat can, unfortunately, not in the church. As possible, there is an alternative made known after the end of the ceremony.

2018

Brief program overview:

 • 19.30: Quiet Journey. Preparing for the toreningang of the Weterkerk on the Prinsengracht canal.
 • 19.55: Welcome to the Homomonument
 • 20.00: Two-minute quiet. Following the national Anthem, three speakers and activities. Kransleggingen and final parade.

www.homomonument.nl

Copyright www.gaynews.nl

Gay Football

Greetings!

Below is written information about our project. This initiative is very important for us and is needed for the country.

We created a team of LGBT football players. As part of the coach, the local population and refugees.

Project Objectives:

 • helps to increase the popularity of sport in the region,

 • helps to preserve the health of the LGBT social group,

 • helps the development of communication between LGBT refugees and local population,

 • change of life priorities from depressed state to sports and health,

 • increase the interest and participation in social life of the Netherlands.

Future plan:

 • football team’s participation in international competitions,
 • attracting larger number of asylum seekers for participation.

If you want to participate in the game or help us with money, you can write a letter by e-mail: football@lgbtworldbeside.org

Thanks to the coach for the photos from the personal archive.