As many of you know, representatives from our LGBT World Beside community – Alexander, Dmitry, Rainer, Harlem, and Mark – met with Senator Orry Van de Wauwer on March 8, 2024, as part of the Politicus project.

Our meeting with Mr. Van de Wauwer was preceded by a tour of the Federal Parliament buildings in Brussels. During this tour, we received a lot of information about the history and structure of this institution.

And yes, we agree with Ekaterina Shulman: there is nothing more beautiful in the world than studying the work of legislators. And it was even more exciting to get to know and experience this ‘kitchen’ from the inside.

The Belgian Federal Parliament is divided into the Chamber of Representatives and the Senate.

The Senate has 60 senators, 50 of whom are appointed by the parliaments of the communities and regions.

The Chamber of Representatives has 150 directly elected members.

Belgium is a constitutional monarchy.

We also had the pleasure of meeting Mrs. Stephanie D’Hose (President of the Senate), who thanked us for the work we all do.

But as mentioned, our host was Orry Van de Wauwer. He graduated from the University of Antwerp, where he studied political science. Since 2005, he has been a member of the Christian Democratic Party of Flanders (CD&V) and led its youth department. Since 2019, he has been a senator, and before that, he worked as a member of the Committee on Culture and Media Relations in the Flemish Parliament.

During the conversation with Mr. Van de Wauwer, we discussed topics relevant to us: political trends in modern Russia and the terrible situation in which LGBTQ+ people find themselves under dictatorship. We also focused on issues related to the urgent problems of ‘today’, namely Russian-speaking LGBTQ+ refugees in Europe.

In addition, we also discussed our project to provide psychological support to members within our community.

More information can always be found in detail on his website:

Friends, one of the goals of our community is to be heard.

And it seems that every day we are succeeding more and more!

Russian Version
Как многие из вас знают, представители “LGBT World Beside” – Александр, Дмитрий, Райнер, Харлем и Марк – 8 марта 2024 года встретились с сенатором Орри Ван де Ваувером. Эта встреча проходила в рамках проекта “Политикус”.

Наша встреча с г-ном Ван де Ваувером предшествовала экскурсии по зданиям Федерального парламента в Брюсселе. Во время этой экскурсии мы получили много информации о истории и структуре этого учреждения.

И да, мы согласны с Екатериной Шульман: нет ничего прекраснее в мире, чем изучение работы законодателей. И еще более захватывающим было познакомиться и испытать эту “кухню” изнутри.

Бельгийский Федеральный парламент состоит из Палаты представителей и Сената.

Сенат имеет 60 сенаторов, из которых 50 назначаются парламентами общин и регионов.

Палата представителей включает в себя 150 прямо выбранных членов.

Бельгия – конституционная монархия.

Мы также имели удовольствие познакомиться с г-жой Стефани Д’Хоз (председатель Сената), которая поблагодарила нас за проделанную работу.

Но, как уже упоминалось, нашим проводником был Орри Ван де Ваувер. Он окончил Антверпенский университет, где изучал политологию. С 2005 года он является членом Христианско-демократической партии Фландрии (CD&V) и возглавлял ее молодежное отделение. С 2019 года он является сенатором, а до этого работал членом Комиссии культуры и медиаотношений во Фламандском парламенте.

В ходе беседы с г-ном Ван де Ваувером мы обсуждали для нас актуальные темы: политические тенденции в современной России и ужасную ситуацию, в которой находятся люди ЛГБТК+ сообщества в условиях диктатуры. Мы также сосредотачивались на вопросах, связанных со насущными проблемами, а именно, русскоязычные ЛГБТК+ беженцы в Европе.

Кроме того, мы обсудили наш проект по предоставлению психологической помощи членам нашего сообщества.

Более подробную информацию всегда можно найти на его веб-сайте:

Друзья, одной из целей нашего сообщества является быть услышанными.

И кажется, что мы в этом каждый день все больше и больше преуспеваем!

Dutch version
Zoals velen van jullie weten, hebben de vertegenwoordigers van onze LGBT World Beside-gemeenschap – Alexander, Dmitry, Rainer, Harlem en Mark, op 8 maart 2024 een ontmoeting gehad met Senator Orry Van de Wauwer. Deze ontmoeting kaderde in functie van het Politicus-project.

Onze ontmoeting met de heer Van de Wauwer werd voorafgegaan door een rondleiding in de gebouwen van het Federaal Parlement te Brussel. Tijdens deze rondleiding krijgen we veel informatie over de geschiedenis en de structuur van deze instelling.

En ja, we zijn het met Ekaterina Shulman eens: er is niets mooiers in de wereld dan het bestuderen van het werk van wetgevers. En nog spannender was het om deze ‘keuken’ van binnenuit te leren kennen en ervaren.

Het Belgische Federale Parlement is onderverdeeld in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat.

De Senaat telt 60 senatoren waarvan er 50 worden aangewezen door de parlementen van de gemeenschappen en gewesten.

De Kamer van Volksvertegenwoordigers telt 150 rechtstreeks verkozen leden.

België is een constitutionele monarchie.

Ook hadden we het genoegen om kennis te mogen maken met mevrouw Stephanie D’Hose (voorzitster van de Senaat), die ons bedankte voor het werk dat we allemaal verrichten.

Maar zoals aangehaald was onze gastheer Orry Van de Wauwer. Hij is afgestudeerd aan de Universiteit Antwerpen, waar hij politieke wetenschappen studeerde. Sinds 2005 is hij lid van de Christendemocratische Partij van Vlaanderen (CD&V) en leidde hiervan jeugdafdeling.  Sinds 2019 is hij senator en hiervoor werkte hij als lid van de Commissie Cultuur en Mediarelaties in het Vlaams Parlement.

Tijdens het gesprek met de heer Van de Wauwer bespraken we onderwerpen die voor ons relevant zijn: politieke trends in het moderne Rusland en de verschrikkelijke situatie waarin LGBTQ+-mensen zich onder dictatuur bevinden. We concentreerden ons ook op kwesties die verband hielden met de urgente problemen van ‘vandaag’, namelijk Russischtalige LHBTQ+-vluchtelingen in Europa.

Hiernaast spraken we ook over ons project om psychologische hulp te bieden aan leden binnen onze gemeenschap.

Meer informatie kan je steeds terugvinden in detail op zijn website:

Vrienden, één van de doelen van onze gemeenschap is om gehoord te worden. 

En het lijkt erop dat we hierin elke dag meer en meer slagen!