On December 22, 2023, the Dommelhuis Son en Breugel hosted the Samensterk charity concert and photo exhibition highlighting the lives of LGBT+ refugees in the Netherlands. The guests were residents of the community and representatives of the LGBT community of the Netherlands and Russian-speaking countries.

The evening opened with a photo exhibition featuring the works of Siberian emigrant photographer Stas Vokman. Stas, going through the asylum procedure, documents this difficult path, telling the stories of refugees through photographs. His works, distinguished by realism and relevance, did not leave the guests indifferent. They gave viewers a glimpse into the lives of LGBT+ refugees and better understand their struggles and aspirations.

After the photo exhibition, pianist from the Rodion Trio Mark Toxopeous appeared on stage. He performed new arrangements of works by Tchaikovsky and Vivaldi, as well as little-known classical compositions. Masterly mastery of the instrument and new sound aroused great interest among listeners and captured their attention.

The vocalist of the Hague choir Denis Melmav presented several vocal numbers. He performed Russian romances, which are rarely heard in the Netherlands. Their performance caused real delight among the listeners and allowed them to get acquainted with the music of Russian culture.

The cozy atmosphere of the evening was created by its host Leon Augustein. As a motivational speaker, he easily connected with the audience and maintained it throughout the evening. Particularly memorable was the presentation of his book “IK,” in which he talks about the difficult path of self-acceptance and encourages readers to value their identity no matter what. Everyone received an autographed copy of the book, which was a pleasant surprise for the guests.

Dmitry Alimov and Harlem van Heizer spoke about the difficulties faced by LGBT people in Russia, as well as the problems that refugees go through in the Netherlands. Their stories allowed guests to better understand the complexities of LGBT+ refugees and the importance of supporting and understanding them.

After the end of the concert program, the guests of the evening continued to communicate in a relaxed atmosphere, trying delicious snacks and drinks, sharing their impressions with each other and getting to know the artists better. It was a wonderful time when people from different cultures and nationalities came together in support of LGBT+ refugees and expressed their solidarity.

The LGBT World Beside team expresses its deep gratitude to all participants and guests of the concert for their support and contribution to the organization of this important event. Special thanks go to the administration of the Son en Breugel community and the staff of Dommelhuis Son en Breugel for their help and assistance in holding this charity evening.

Such events play an important role in drawing attention to the issues of LGBT+ refugees and creating awareness in society. They help break down stereotypes and prejudices and help create a more tolerant and inclusive environment for all people.

It is important to remember that every person deserves equal rights and freedoms, regardless of their sexual orientation or gender identity. We must support and protect the rights of LGBT+ refugees who seek asylum and safety in other countries. Only together can we create a world where every person is accepted and respected.

The charity concert and photo exhibition at Dommelhuis Son en Breugel was a wonderful event that brought people together and allowed them to show their support for LGBT+ refugees. We hope that events like this will be held in the future to continue to raise awareness of this important topic and create a fairer and more inclusive society for all.

Thanks are also expressed to the newspapers that assisted in advertising and disseminating information about the concert. Your support and participation in promoting this event is invaluable. Thanks to your efforts, more people learned about the concert and were able to join in supporting LGBT+ refugees.

The charity concert and photo exhibition at Dommelhuis Son en Breugel was made possible thanks to the efforts of many people and organizations.

We thank all the participants, guests, administration and staff of Dommelhuis Son en Breugel, as well as the newspapers, who helped in organizing and running this important event. Together we create a world where every person can be heard, accepted and respected.


Nieuws in het Nederlands

Op 22 december 2023 was het Dommelhuis Son en Breugel gastheer van het Samensterk liefdadigheidsconcert en de fototentoonstelling waarin de levens van LGBT+ vluchtelingen in Nederland werden belicht. De gasten waren inwoners van de gemeenschap en vertegenwoordigers van de LHBT-gemeenschap van Nederland en Russischtalige landen.

De avond werd geopend met een fototentoonstelling met het werk van de Siberische emigrantenfotograaf Stas Vokman. Stas, die de asielprocedure doorloopt, documenteert dit moeilijke pad en vertelt de verhalen van vluchtelingen aan de hand van foto’s. Zijn werken, gekenmerkt door realisme en relevantie, lieten de gasten niet onverschillig. Ze gaven kijkers een kijkje in de levens van LHBT+-vluchtelingen en kregen een beter inzicht in hun worstelingen en ambities.

Na de fototentoonstelling verscheen pianist van het Rodion Trio Mark Toxopeous op het podium. Hij voerde nieuwe arrangementen uit van werken van Tsjaikovski en Vivaldi, maar ook weinig bekende klassieke composities. De meesterlijke beheersing van het instrument en het nieuwe geluid wekten grote belangstelling bij de luisteraars en trokken hun aandacht.

De zanger van het Haagse koor Denis Melmav presenteerde verschillende vocale nummers. Hij vertolkte Russische romances, die in Nederland zelden te horen zijn. Hun optreden veroorzaakte echte vreugde onder de luisteraars en stelde hen in staat kennis te maken met de muziek van de Russische cultuur.

De gezellige sfeer van de avond werd gecreëerd door gastheer Leon Augustein. Als motiverende spreker maakte hij gemakkelijk verbinding met het publiek en hield dit de hele avond vol. Bijzonder gedenkwaardig was de presentatie van zijn boek ‘IK’, waarin hij vertelt over het moeilijke pad van zelfacceptatie en lezers aanmoedigt hun identiteit hoe dan ook te waarderen. Iedereen ontving een gesigneerd exemplaar van het boek, wat een aangename verrassing was voor de gasten.

Dmitry Alimov en Harlem van Heizer spraken over de moeilijkheden waarmee LHBT’ers in Rusland worden geconfronteerd, maar ook over de problemen waar vluchtelingen in Nederland mee kampen. Dankzij hun verhalen konden de gasten de complexiteit van LHBT+-vluchtelingen beter begrijpen en hoe belangrijk het is hen te ondersteunen en te begrijpen.

Na afloop van het concertprogramma bleven de gasten van de avond in een ontspannen sfeer communiceren, heerlijke hapjes en drankjes uitproberen, hun indrukken met elkaar delen en de artiesten beter leren kennen. Het was een prachtige tijd waarin mensen uit verschillende culturen en nationaliteiten samenkwamen om LHBT+-vluchtelingen te steunen en hun solidariteit te betuigen.

Het LGBT World Beside-team spreekt zijn diepe dankbaarheid uit aan alle deelnemers en gasten van het concert voor hun steun en bijdrage aan de organisatie van dit belangrijke evenement. Speciale dank gaat uit naar het bestuur van de communiteit Son en Breugel en het personeel van Dommelhuis Son en Breugel voor hun hulp en bijstand bij het organiseren van deze liefdadigheidsavond.

Dergelijke evenementen spelen een belangrijke rol bij het vestigen van de aandacht op de problemen van LHBT+-vluchtelingen en het creëren van bewustzijn in de samenleving. Ze helpen stereotypen en vooroordelen te doorbreken en helpen een tolerantere en inclusievere omgeving voor alle mensen te creëren.

Het is belangrijk om te onthouden dat iedereen gelijke rechten en vrijheden verdient, ongeacht zijn of haar seksuele geaardheid of genderidentiteit. We moeten de rechten ondersteunen en beschermen van LGBT+-vluchtelingen die asiel en veiligheid zoeken in andere landen. Alleen samen kunnen we een wereld creëren waarin ieder mens wordt geaccepteerd en gerespecteerd.

Het liefdadigheidsconcert en de fototentoonstelling in Dommelhuis Son en Breugel was een prachtig evenement dat mensen bij elkaar bracht en hun steun voor LHBT+ vluchtelingen kon betuigen. We hopen dat dit soort evenementen in de toekomst zullen worden gehouden om het bewustzijn over dit belangrijke onderwerp te blijven vergroten en een eerlijkere en meer inclusieve samenleving voor iedereen te creëren.

Dank gaat ook uit naar de kranten die hebben geholpen bij het adverteren en verspreiden van informatie over het concert. Uw steun en deelname aan het promoten van dit evenement is van onschatbare waarde. Dankzij jouw inspanningen leerden meer mensen over het concert en konden ze meedoen om LHBT+-vluchtelingen te steunen.

Het benefietconcert en de foto-expositie in Dommelhuis Son en Breugel kwamen tot stand dankzij de inzet van vele mensen en organisaties.

Wij danken alle deelnemers, gasten, administratie en medewerkers van Dommelhuis Son en Breugel, evenals de kranten, die hebben geholpen bij de organisatie en uitvoering van dit belangrijke evenement. Samen creëren we een wereld waarin ieder mens gehoord, geaccepteerd en gerespecteerd kan worden.


Новость на Русском языке

22 декабря 2023 года в Dommelhuis Son en Breugel состоялся благотворительный концерт Samensterk и фотовыставка, рассказывающая о жизни ЛГБТ+ беженцев в Нидерландах. Гостями стали жители общины и представители ЛГБТ-комьюнити Нидерландов и русскоязычных стран.

Вечер открылся фотовыставкой, на которой были представлены работы сибирского фотографа-эмигранта Стаса Вокмана. Стас, проходя процедуру получения убежища, документирует этот сложный путь, рассказывая истории беженцев через фотографии. Его работы, отличающиеся реализмом и актуальностью, не оставили гостей равнодушными. Они позволили зрителям взглянуть на жизнь ЛГБТ+ беженцев и лучше понять их трудности и стремления.

После фотовыставки на сцену вышел пианист из Rodion Trio Марк Токсопеус. Он исполнил новые аранжировки произведений Чайковского и Вивальди, а также малоизвестные классические композиции. Виртуозное владение инструментом и новое звучание вызвали большой интерес у слушателей и захватили их внимание.

Вокалист хора Гааги Денис Мелмав представил несколько вокальных номеров. Он исполнил русские романсы, которые редко звучат в Нидерландах. Их исполнение вызвало настоящий восторг у слушателей и позволило им познакомиться с музыкой русской культуры.

Уютную атмосферу вечера создал его ведущий Леон Августейн. Как мотивирующий оратор он легко установил контакт с аудиторией, поддерживая его на протяжении всего вечера. Особенно запомнилась презентация его книги “IK”, в которой он рассказывает о сложном пути принятия себя и призывает читателей ценить свою идентичность несмотря ни на что. Все желающие получили экземпляр книги с автографом, что стало приятным сюрпризом для гостей.

Дмитрий Алимов и Харлем ван Хайзер рассказали о трудностях, с которыми сталкиваются ЛГБТ-персоны в России, а также о проблемах, через которые проходят беженцы в Нидерландах. Их истории позволили гостям лучше понять сложности ЛГБТ+ беженцев и важность их поддержки и понимания.

После завершения концертной программы гости вечера продолжили общение в непринужденной атмосфере, пробуя вкусные закуски и напитки, делясь впечатлениями друг с другом и ближе познакомившись с артистами. Это было замечательное время, когда люди из разных культур и национальностей объединились в поддержку ЛГБТ+ беженцев и выразили свою солидарность.

Команда LGBT World Beside выражает огромную благодарность всем участникам и гостям концерта за их поддержку и вклад в организацию этого важного мероприятия. Особая благодарность адресуется администрации общины Son en Breugel и сотрудникам Dommelhuis Son en Breugel за их помощь и содействие в проведении этого благотворительного вечера.

Такие мероприятия играют важную роль в привлечении внимания к проблемам ЛГБТ+ беженцев и создании осознанности в обществе. Они помогают разрушить стереотипы и предубеждения, а также способствуют созданию более толерантной и инклюзивной среды для всех людей.

Важно помнить, что каждый человек заслуживает равных прав и свобод, независимо от своей сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Мы должны поддерживать и защищать права ЛГБТ+ беженцев, которые ищут убежище и безопасность в других странах. Только вместе мы можем создать мир, где каждый человек принят и уважаем.

Благотворительный концерт и фотовыставка в Dommelhuis Son en Breugel стали замечательным событием, которое объединило людей и позволило им выразить свою поддержку ЛГБТ+ беженцам. Мы надеемся, что подобные мероприятия будут проводиться и в будущем, чтобы продолжать привлекать внимание к этой важной теме и создавать более справедливое и инклюзивное общество для всех.

Благодарность также выражается газетам, которые оказали помощь в рекламе и распространении информации о концерте. Ваша поддержка и участие в продвижении этого мероприятия неоценимы. Благодаря вашим усилиям больше людей узнали о концерте и смогли присоединиться к поддержке ЛГБТ+ беженцев.

Благотворительный концерт и фотовыставка в Dommelhuis Son en Breugel стали возможными благодаря усилиям многих людей и организаций.

Мы благодарим всех участников, гостей, администрацию и сотрудников Dommelhuis Son en Breugel, а также газеты, которые помогли в организации и проведении этого важного мероприятия. Вместе мы создаем мир, где каждый человек может быть услышан, принят и уважаем.