Dear Friends, we are pleased to welcome our new Ambassador for LGBT World Beside.

My name is Geert Gabriels and I live with my husband Roy in Weert. Ever since I was young, I have felt very involved in the world around me. Whether it concerns nature conservation or equal opportunities for everyone: I want to work for it!

After high school, where I also learned Russian, I started studying Earth Sciences. After this study, I worked as a Geography teacher at secondary school and at the Geography teacher training college. From 2007 to 2014, I guided Dutch tourists through Russia as a tour guide. In 2010 I was elected to the municipal council of Weert and from 2014 to 2021 – I worked there as a councilor. At that time, I was also an election observer at local elections in Moldova and took part in a democratization project in several cities in eastern Ukraine. From 2021 to 2023, I followed a period as a deputy for the Province of Limburg and I am now on the candidate list of GroenLinks/PvdA for the elections for the House of Representatives!

In my political positions, I have always campaigned for LGBTIAQ+ people in the areas of education, sports, healthcare, culture and safety. When a large asylum center was opened in Weert in 2015, it became clear to me that LGBTIAQ+ people occupied an extra vulnerable position in this shelter. But even when people obtained a status, there are remained many points of interest and uncertainties in getting to know their way around Dutch society.

Because I think it is important that newcomers feel at home here and have opportunities to develop in the Netherlands, I want to work as an ambassador for LGBT World Beside.

Regards,
Geert Gabriels


Nieuws in het Nederlands

Beste vrienden, we zijn blij om onze nieuwe ambassadeur voor LGBT World Beside te verwelkomen.

Mijn naam is Geert Gabriels en ik woon samen met mijn man Roy in Weert. Al sinds mijn jeugd voel ik me erg betrokken bij de wereld om me heen. Of het nu om natuurbescherming gaat of om gelijke kansen voor iedereen: ik wil me ervoor inzetten!

Na de middelbare school, waar ik ook Russisch heb geleerd, ben ik Aardwetenschappen gaan studeren. Na deze studie heb ik gewerkt als docent Aardrijkskunde op de middelbare school en op de lerarenopleiding Aardrijkskunde. Van 2007 tot en met 2014 heb ik als reisleider Nederlandse toeristen in Rusland rondgeleid. In 2010 werd ik gekozen in de gemeenteraad van Weert en van 2014 tot en met 2021 heb ik daar als wethouder gewerkt. In die tijd was ik ook verkiezingswaarnemer bij de lokale verkiezingen in Moldavië en nam ik deel aan een democratiseringsproject in verschillende steden in het oosten van Oekraïne. Van 2021 tot 2023 volgde er een periode als gedeputeerde bij de Provincie Limburg en nu sta ik op de kandidatenlijst van GroenLinks/PvdA voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer!

In mijn politieke functies heb ik mij altijd ingezet voor LHBTIAQ+ personen op het gebied van onderwijs, sport, zorg, cultuur en veiligheid. Toen er in 2015 een groot AZC in Weert geopend werd werd mij duidelijk dat LHBTIAQ+ personen een extra kwetsbare positie innamen in deze opvang. Maar ook als mensen een status verkregen bleven er vele aandachtspunten en onzekerheden om in de Nederlandse maatschappij de weg te leren kennen.

Omdat ik het belangrijk vind dat nieuwkomers zich hier thuis voelen en mogelijkheden krijgen zich te ontwikkelen in Nederland, wil ik me inzetten als ambassadeur voor LGBT World Beside.

Vriendelijke groeten,
Geert Gabriels


Новость на Русском языке

Дорогие друзья, мы рады приветствовать нашего нового посла LGBT World Beside.

Меня зовут Geert Gabriels (Герт Габриэльс), и я живу со своим мужем Роем в Верте. С самого детства я чувствовал себя очень вовлеченным в окружающий мир. Будь то охрана природы или равные возможности для всех: я хочу работать ради этого!

После школы, где я также выучил русский язык, я начал изучать науки о Земле. После учебы я работал учителем географии в средней школе и в педагогическом колледже географии. С 2007 по 2014 год я сопровождал голландских туристов по России в качестве гида. В 2010 году я был избран в муниципальный совет Верта и с 2014 по 2021 год работал там советником. В то время я также был наблюдателем на местных выборах в Молдове и принимал участие в проекте демократизации в нескольких городах восточной Украины. С 2021 по 2023 год я был депутатом провинции Лимбург и теперь нахожусь в списке кандидатов GroenLinks/PvdA на выборах в Палату представителей!

На своих политических позициях я всегда выступал за ЛГБТ+ людей в сферах образования, спорта, здравоохранения, культуры и безопасности. Когда в 2015 году в Верте открылся большой центр убежища, мне стало ясно, что ЛГБТ+ люди занимают в этом приюте особо уязвимое положение. Но даже когда люди получили статус, оставалось много интересных моментов и неясностей в знакомстве с голландским обществом.

Поскольку я считаю важным, чтобы новички чувствовали себя здесь как дома и имели возможность развиваться в Нидерландах, я хочу работать послом LGBT World Beside.

С уважением,
Geert Gabriels (Герт Габриэльс)