LGBT World Beside has sent a letter to the Dutch government opposing a ban on the use of puberty blockers and hormone therapy for minors.

Blockers are important for adolescents with gender dysphoria. They help delay puberty and give people time to think about their gender identity. The ban could negatively impact their health and well-being.

We call on the Dutch government to take into account scientific research and expert opinions, as well as the opinions of teenagers themselves. A ban would be a violation of their rights to health care and self-determination.

We hope the government will maintain transition access for trans teenagers.

The text of the letter is below:

Dear Sir/Madam,

I am writing to you on behalf of LGBT WORLD BESIDE to express our deep concern about the Forum for Democracy (FVD) proposal to ban the use of puberty blockers and hormone therapy for minors. We urge you not to support this proposal and to take into account the following arguments supported by scientific research:

Argument 1: Risk of suicide in transgender children: The study “Pubertal Suppression for Transgender Youth and Risk of Suicidal Ideation” (February 1, 2020) shows that countries that restrict access to medical therapy for transgender minors have higher suicide statistics among this group. Access to puberty blockers is associated with a lower risk of suicidal ideation among transgender youth. Link to research

Conclusion: Restricting access to medical therapies for transgender children may increase their suicide risk and negatively impact their well-being.

Argument 2: Positive impact of medical care: The Young Adult Psychological Outcome After Puberty Suppression and Gender Reassignment study (October 1, 2014) showed that a completed medical transition in transgender people is associated with improved psychological well-being and well-being. These positive changes correlate with overall happiness levels after surgical transition. Link to research

Conclusion: Medical care and transition can significantly improve the psychological well-being of transgender children, increasing their quality of life.

Argument 3: The need for medical care for transgender children: A British survey of transgender people (2015) highlights the need for transgender people to have access to medical care, despite the discrimination they face in medical settings. Medical transition also reduces the rate of suicidal thoughts and attempts. (Veale et al., 2015).

A study of transgender people in the United Kingdom found that completed medical transition significantly reduced the frequency of suicidal thoughts and attempts, unlike people in other stages of transition (waiting or beginning to transition). 67% of transgender people thought more about suicide before transitioning, while only 3% thought about suicide after transitioning (Bailey et al., 2014).

Conclusion: Medical care is vital for transgender children and can significantly improve their mental health. Transgender children are the most unprotected part of the population, as evidenced by countries where transgender minors are not eligible for therapy. This means that the risk of suicides among children will increase. And it also has consequences for adult transgender people who lose the sense of safety and protection from the government in this area.
Some transgender teens may lose trust in government, which could pose a greater risk of health problems for those already taking hormone therapy/blockers.
Many children who currently see an outlet for their gender dysphoria in the possibility of seeking therapy will soon lose hope of doing so. Parents of transgender children will not be able to protect them from this.

The House of Representatives should not question the need for this help, which experienced doctors and psychologists have been providing to transgender children in the Netherlands for more than 30 years.
We therefore ask the House of Representatives not to support this motion.

We strongly believe that the government should rely primarily on the opinions of doctors and the views of other transgender and LGBTQ+ organizations when discussing such an important topic that affects the entire community, but not on its own views. Let’s trust parents, psychologists and doctors to make the decisions. They must be able to make decisions for the children who need that help. They base their decisions on scientific research and best practices. This knowledge guarantees high-quality care. The opinions of politicians and their political views should not influence this.

We sincerely hope that members of the House of Representatives will consider these arguments and adopt a resolution that promotes the health and safety of all children, including transgender children.
We urge you to consider scientific evidence and medical advice when making your decision. Together we can ensure that transgender children are protected and supported. Together we can contribute to a more just and unhindered society for everyone.

We are happy to answer any questions you may have on this topic and are available for a personal consultation to assist you with LGBTQ+ issues.


Nieuws in het Nederlands

LGBT World Beside heeft een brief naar de Nederlandse regering gestuurd waarin zij zich verzet tegen een verbod op het gebruik van puberteitsblokkers en hormoontherapie voor minderjarigen.

Blokkers zijn belangrijk voor adolescenten met genderdysforie. Ze helpen de puberteit te vertragen en geven mensen de tijd om na te denken over hun genderidentiteit. Het verbod kan een negatieve invloed hebben op hun gezondheid en welzijn.

Wij roepen de Nederlandse overheid op om rekening te houden met wetenschappelijk onderzoek en de meningen van deskundigen, maar ook met de meningen van tieners zelf. Een verbod zou een schending zijn van hun rechten op gezondheidszorg en zelfbeschikking.

We hopen dat de regering de toegang voor transtieners zal behouden.

De tekst van de brief staat hieronder:

Geachte heer /mevrouw,

Ik schrijf u namens LGBT WORLD BESIDE om onze grote bezorgdheid te uiten over het voorstel van de Forum voor Democratie (FVD) om het gebruik van puberteitsblokkers en hormoontherapie voor minderjarigen te verbieden. Wij vragen u dringend om dit voorstel niet te steunen en rekening te houden met de volgende argumenten die ondersteund worden door wetenschappelijk onderzoek:

Argument 1: Risico op zelfmoord bij transgender kinderen: De studie “Pubertal Suppression for Transgender Youth and Risk of Suicidal Ideation” (1 februari 2020) toont aan dat landen die de toegang tot medische therapie voor transgender minderjarigen beperken, hogere zelfmoordstatistieken hebben onder deze groep. Toegang tot puberteitsblokkers is geassocieerd met een lager risico op zelfmoordgedachten onder transgenderjongeren. Link naar onderzoek

Conclusie: Het beperken van de toegang tot medische therapieën voor transgenderkinderen kan hun zelfmoordrisico verhogen en hun welzijn negatief beïnvloeden.

Argument 2: Positieve impact van medische zorg: De studie Young Adult Psychological Outcome After Puberty Suppression and Gender Reassignment (1 oktober 2014) toonde aan dat een voltooide medische transitie bij transgenders gepaard gaat met een verbeterd psychologisch welzijn en welbevinden. Deze positieve veranderingen correleren met algemene geluksniveaus na chirurgische transitie. Link naar onderzoek

Conclusie: Medische zorg en transitie kunnen het psychologisch welzijn van transgenderkinderen aanzienlijk verbeteren, waardoor hun levenskwaliteit toeneemt.

Argument 3: De noodzaak van medische zorg voor transgenderkinderen: Een Brits onderzoek onder transgenderpersonen (2015) benadrukt de noodzaak voor transgenderpersonen om toegang te krijgen tot medische zorg, ondanks de discriminatie waarmee ze te maken krijgen in medische settings. Medische transitie vermindert ook het percentage van suïcidale gedachten en pogingen. (Veale et al., 2015).

Uit een onderzoek onder transgenders in het Verenigd Koninkrijk bleek dat een voltooide medische transitie de frequentie van suïcidale gedachten en pogingen aanzienlijk verminderde, in tegenstelling tot mensen in andere stadia van transitie (wachten of beginnen met transitie). 67% van de transgenders dacht meer aan zelfmoord vóór de transitie, terwijl slechts 3% aan zelfmoord dacht na de transitie (Bailey et al., 2014).

Conclusie: Medische zorg is van vitaal belang voor transgenderkinderen en kan hun geestelijke gezondheid aanzienlijk verbeteren. Transgenderkinderen vormen het meest onbeschermde deel van de bevolking, zoals blijkt uit landen waar transgender minderjarigen niet in aanmerking komen voor therapie. Dit betekent dat het risico op zelfmoorden onder kinderen zal toenemen. En het heeft ook gevolgen voor volwassen transgender personen die het gevoel van veiligheid en bescherming van de overheid op dit gebied verliezen.
Sommige transgender tieners kunnen het vertrouwen in de overheid verliezen, wat een groter risico op gezondheidsproblemen kan veroorzaken voor degenen die al hormoontherapie/blokkers gebruiken.
Veel kinderen die momenteel een uitlaatklep voor hun genderdysforie zien in de mogelijkheid om in therapie te gaan, zullen binnenkort de hoop verliezen om dit te doen. Ouders van transgender kinderen zullen niet in staat zijn om hen hiertegen te beschermen.

De Tweede Kamer moet de noodzaak van deze hulp, die ervaren artsen en psychologen al meer dan 30 jaar in Nederland bieden aan transgender kinderen, niet ter discussie stellen.
Daarom vragen wij de Tweede Kamer deze motie niet te steunen.

Wij zijn ervan overtuigd dat de regering in de eerste plaats moet vertrouwen op de mening van artsen en de standpunten van andere transgenders en LGBTQ+ organisaties bij het bespreken van zo’n belangrijk onderwerp dat de hele gemeenschap raakt, maar niet op haar eigen standpunten. Laten we erop vertrouwen dat ouders, psychologen en artsen de beslissingen nemen. Zij moeten beslissingen kunnen nemen voor de kinderen die die hulp nodig hebben. Ze baseren hun beslissingen op wetenschappelijk onderzoek en beste praktijken. Deze kennis garandeert zorg van hoge kwaliteit. De mening van politici en hun politieke opvattingen mogen hier geen invloed op hebben.

We hopen van harte dat de leden van de Tweede kamer deze argumenten in overweging zullen nemen en een resolutie zullen aannemen die de gezondheid en veiligheid van alle kinderen bevordert, inclusief transgender kinderen.
We dringen er bij u op aan om wetenschappelijk bewijs en medisch advies in overweging te nemen bij het nemen van uw beslissing. Samen kunnen we ervoor zorgen dat transgenderkinderen worden beschermd en ondersteund. Samen kunnen we bijdragen aan een rechtvaardigere en ongehinderde samenleving voor iedereen.

We beantwoorden graag al uw vragen over dit onderwerp en zijn beschikbaar voor een persoonlijk gesprek om u te helpen met LGBTQ+-kwesties.


Новость на Русском языке

От организации LGBT World Beside было отправлено письмо правительству Нидерландов, против запрета использования блокаторов полового созревания и гормональной терапии для несовершеннолетних.

Блокаторы важны для подростков с гендерной дисфорией. Они помогают отложить половое созревание и дать время для размышлений о своей гендерной идентичности. Запрет может негативно повлиять на их здоровье и благополучие.

Мы призываем правительство Нидерландов учесть научные исследования и мнения экспертов, а также мнение самих подростков. Запрет будет нарушением их прав на медицинскую помощь и самоопределение.

Мы надеемся, что правительство сохранит доступ перехода для транс*подростков.

Текст письма ниже:

Уважаемый Сэр/Мадам,

Я пишу вам от имени LGBT WORLD BESIDE, чтобы выразить нашу глубокую обеспокоенность по поводу предложения Форума за демократию (FVD) запретить использование блокаторов полового созревания и гормональной терапии для несовершеннолетних. Мы призываем вас не поддерживать это предложение и принять во внимание следующие аргументы, подкрепленные научными исследованиями:

Аргумент 1: Риск самоубийства у детей-трансгендеров: исследование «Подавление полового созревания у трансгендерной молодежи и риск суицидальных мыслей» (1 февраля 2020 г.) показывает, что страны, которые ограничивают доступ к медицинской терапии для несовершеннолетних трансгендеров, имеют более высокую статистику самоубийств среди этой группы. Доступ к блокаторам полового созревания связан с более низким риском суицидальных мыслей среди трансгендерной молодежи. Ссылка на исследование

Вывод: Ограничение доступа к медицинской терапии для детей-трансгендеров может повысить риск самоубийства и негативно повлиять на их благополучие.

Аргумент 2: Положительное влияние медицинской помощи: исследование «Психологический результат молодых взрослых после подавления полового созревания и смены пола» (1 октября 2014 г.) показало, что завершенный медицинский переход у трансгендеров связан с улучшением психологического благополучия и благополучия. Эти положительные изменения коррелируют с общим уровнем счастья после хирургического перехода. Ссылка на исследование

Вывод: Медицинская помощь и переход могут значительно улучшить психологическое благополучие трансгендерных детей, повышая качество их жизни.

Аргумент 3: Необходимость медицинской помощи для детей-трансгендеров. Британский опрос трансгендеров (2015 г.) подчеркивает необходимость для трансгендеров иметь доступ к медицинской помощи, несмотря на дискриминацию, с которой они сталкиваются в медицинских учреждениях. Медицинский переход также снижает частоту суицидальных мыслей и попыток. (Вил и др., 2015).

Исследование трансгендеров в Соединенном Королевстве показало, что завершенный медицинский переход значительно снижает частоту суицидальных мыслей и попыток, в отличие от людей, находящихся на других стадиях перехода (ожидающих или начинающих переход). 67% трансгендеров больше думали о самоубийстве до перехода, и только 3% думали о самоубийстве после перехода (Bailey et al., 2014).

Вывод: Медицинская помощь жизненно важна для детей-трансгендеров и может значительно улучшить их психическое здоровье. Дети-трансгендеры представляют собой наиболее незащищенную часть населения, о чем свидетельствуют страны, где несовершеннолетние трансгендеры не имеют права на терапию. Это означает, что риск самоубийств среди детей увеличится. И это также имеет последствия для взрослых трансгендеров, которые теряют чувство безопасности и защиты со стороны правительства в этой области.

Некоторые подростки-трансгендеры могут потерять доверие к правительству, что может создать больший риск проблем со здоровьем для тех, кто уже принимает гормональную терапию/блокаторы.
Многие дети, которые в настоящее время видят выход своей гендерной дисфории в возможности обратиться за помощью, вскоре потеряют надежду на это. Родители детей-трансгендеров не смогут защитить их от этого.

Палата представителей не должна подвергать сомнению необходимость этой помощи, которую опытные врачи и психологи оказывают трансгендерным детям в Нидерландах уже более 30 лет.
Поэтому мы просим Палату представителей не поддерживать это предложение.
Мы твердо убеждены, что при обсуждении столь важной темы, затрагивающей все сообщество, правительству следует опираться в первую очередь на мнение врачей и взгляды других трансгендерных и ЛГБТК+ организаций, а не на собственные взгляды. Давайте доверим принятие решений родителям, психологам и врачам. Они должны иметь возможность принимать решения за детей, нуждающихся в такой помощи. Они основывают свои решения на научных исследованиях и передовом опыте. Эти знания гарантируют качественный уход. Мнения политиков и их политические взгляды не должны на это влиять.

Мы искренне надеемся, что члены Палаты представителей рассмотрят эти аргументы и примут резолюцию, которая будет способствовать здоровью и безопасности всех детей, включая детей-трансгендеров.
Мы призываем вас учитывать научные данные и медицинские рекомендации при принятии решения. Вместе мы можем обеспечить защиту и поддержку детей-трансгендеров. Вместе мы можем внести вклад в создание более справедливого и беспрепятственного общества для всех.

Мы будем рады ответить на любые ваши вопросы по этой теме и готовы провести личную консультацию, чтобы помочь вам по вопросам ЛГБТК+.