Former deputy Geert Gabriëls from Weert has been ambassador for the non-profit organization LGBT World Beside since Thursday.

This organization, which has existed since 2018, is committed to supporting refugees from former Soviet countries in Western European countries, such as the Netherlands.

Staff
For example, refugees from countries such as Russia and Ukraine can count on psychological help, are helped to find their way in a different society, and can meet fellow sufferers. “In any case, my goal is to put the organization in the spotlight every now and then. This organization is there. And to point out to people their rights and obligations and what possibilities there are here,” says Gabriëls. “I think it is important because I have an affinity with Russia and speak Russian, and am married to a man myself.”

‘Birdproof’
According to Gabriëls, the situation for the LGBTQIA+ community in Eastern Europe is not nearly as good as here. “When I was there for the first time, before the gay propaganda law in Russia, it was okay. But since then it has become increasingly worse there. The anti-LGBTQIA propaganda has spread throughout Russia. Chechen refugees, for example, are outlaws there, the government does not protect them and I want to work for that.”

Gabriëls has already served twice on the board of the organization. Once this was in his role as deputy in the governorate in Maastricht, and once as alderman of Weert.

Asylum question
It is not known how many Eastern European refugees from the rainbow community apply for asylum in the Netherlands, but according to the Weertenaar it is quite a large group. “There are many applications from people with different orientations who apply for asylum here. The Netherlands was also the first country in the world where people of the same sex could marry, so that gives an impression everywhere that it is a safe haven.”

He continues: “So if I can help, with connecting, with showing the way, with writing letters, with finding an entrance somewhere, then I will do my best.”

Source – 1limburg.nl


Nieuws in het Nederlands

Voormalig gedeputeerde Geert Gabriëls uit Weert is sinds donderdag ambassadeur voor de non-profit organisatie LGBT World Beside.

Deze organisatie, die sinds 2018 bestaat, zet zich in om vluchtelingen uit voormalige Sovjet-landen te ondersteunen in West-Europese landen, zoals Nederland.

Hulp
Vluchtelingen uit landen zoals Rusland en Oekraïne kunnen bijvoorbeeld rekenen op psychische hulp, worden geholpen met het vinden van de weg in een andere maatschappij, en kunnen lotgenoten ontmoeten. “Het is in ieder geval mijn doel om de organisatie af en toe in de kijker te zetten. Deze organisatie is er. En om mensen op hun rechten en plichten te wijzen, welke mogelijkheden er hier allemaal zijn”, vertelt Gabriëls. “Ik vind het belangrijk omdat ik affiniteit met Rusland heb en Russisch spreek, en zelf getrouwd ben met een man.”

‘Vogelvrij’
Volgens Gabriëls is de situatie voor de LHBTQIA+-gemeenschap in Oost-Europa nog lang niet zo goed als hier. “Toen ik daar voor het eerst was, nog voor de homopropaganda wet in Rusland, was het nog oké. Maar sindsdien is het daar steeds erger geworden. De anti-LHBTQIA propaganda is door heel Rusland verspreid. Tsjetsjeense vluchtelingen bijvoorbeeld, zijn daar vogelvrij, de overheid beschermd ze niet en daar wil ik me voor inzetten.”

Gabriëls heeft inmiddels al twee keer met het bestuur van de organisatie gezeten. Een keer was dat nog in zijn rol als gedeputeerde in het gouvernement in Maastricht, en een keer als wethouder van Weert.

Asielaanvragen
Hoeveel Oost-Europese vluchtelingen uit de regenbooggemeenschap asiel aanvragen in Nederland, is niet bekend, maar volgens de Weertenaar gaat het om best een grote groep. “Er zijn veel aanvragen van andersgeaarden die hier asiel aanvragen. Nederland was ook het eerste land in de wereld waar mensen van hetzelfde geslacht konden trouwen, dus dat geeft overal een beeld dat het hier een veilige haven is.”

Hij vervolgt: “Dus als ik kan helpen, met verbinden, met de weg wijzen, met brieven schrijven, met ergens een ingang vinden, dan zal ik mijn best doen.”

Source – 1limburg.nl


Новость на Русском языке

Бывший депутат Герт Габриэльс из Верта с четверга является послом некоммерческой организации LGBT World Beside.

Эта организация, существующая с 2018 года, занимается поддержкой беженцев из стран бывшего СССР в странах Западной Европы, таких как Нидерланды.

Помощь
Беженцы из таких стран, как Россия и Украина, например, могут рассчитывать на психологическую помощь, им помогают найти свой путь в другом обществе и они могут встретиться с такими же страдальцами. «В любом случае, моя цель — время от времени ставить организацию в центр внимания. Эта организация существует. И указывать людям на их права и обязанности и на то, какие возможности здесь есть», — говорит Габриэльс. «Я думаю, что это важно, потому что у меня есть близость к России, я говорю по-русски и сама замужем за мужчиной».

«Защитный»
По словам Габриэльса, ситуация для ЛГБТКИА+-сообщества в Восточной Европе далеко не такая хорошая, как здесь. «Когда я был там впервые, до принятия закона о гей-пропаганде в России, все было нормально. Но с тех пор там становится все хуже. Пропаганда против ЛГБТКИА распространилась по всей России. Чеченские беженцы, например, объявлены вне закона. Там правительство их не защищает, и я хочу работать над этим».

Габриэльс уже дважды входил в совет директоров организации. Один раз он был депутатом губернаторства Маастрихт, а другой раз — олдерменом Верта.

Вопрос о предоставлении убежища
Неизвестно, сколько восточноевропейских беженцев из радужного сообщества просят убежища в Нидерландах, но, по данным Weertenaar, это довольно большая группа. «Здесь поступает много заявлений о предоставлении убежища от людей разной ориентации. Нидерланды также были первой страной в мире, где люди одного пола могли вступать в брак, так что повсюду создается впечатление, что это безопасная гавань».

Он продолжает: «Поэтому, если я могу помочь с подключением, с указанием пути, с написанием писем, с поиском входа, то я сделаю все, что смогу».

Источник – 1limburg.nl