Cultural evening in support of LGBT+ refugees from the countries of the former Soviet Union.

On December 22, 2023, the LGBT World Beside foundation will organize the benefit concert and photo exhibition ‘SAMEN STRONG’ in the Dommelhuis in Son en Breugel about the lives of LGBT+ refugees in the Netherlands.

The benefit evening will open at 7:45 PM with a series of works by the Siberian photographer Stas Vokman. In his work, Stas addresses the themes of sexuality and the mixing of cultures with a fresh look.

The following artists will then perform:
Mark Toxopeus – pianist of the Rodion Trio, known for his innovative arrangements and performances of unknown works;
Denis Melmav – pianist Haags Vrounkoor, vocalist of the choir Voices Unlimited in Den Haag; laureate of international competitions.

Between the musical program parts are stories of refugees from the former Soviet Union about their emigration and life in the Netherlands. Among them is Mel Daluzyan, known not only for his sports career as a weightlifter, but also for his heroic actions during a robbery of a supermarket in Amsterdam.

Geert Gabriels as ambassador of LGBT World Beside will also be present on this evening. He has long campaigned for LGBTIAQ+ people in the areas of education, sport, health, culture and safety. He is currently also a candidate for PvdA/GroenLinks in the upcoming House of Representatives elections.

Leon Augustijn (motivator, writer and also ambassador of the LGBT World Beside foundation) presents his new book ‘IK’, in which he talks about self-acceptance and encourages people to be themselves.

Afterwards, visitors enjoy various delicacies and drinks, where they can personally talk to the refugees present. There is an opportunity to donate to the LGBT World Beside foundation.

The money raised from the entrance and donations will be used to help LGBT+ refugees from the countries of the former Soviet Union.

The organizer of the evening, the LGBT World Beside foundation, is a non-profit organization that supports LGBTQ+ asylum seekers and refugees from post-Soviet countries who have sought refuge in the Netherlands and other European countries. This foundation has ANBI status.

Tickets are available here.


Nieuws in het Nederlands

Culturele avond ter ondersteuning van LGBT+ vluchtelingen uit de landen van de voormalige Sovjet-Unie.

Op 22 december 2023 organiseert de stichting LGBT World Beside in het Dommelhuis in Son en Breugel het benefietconcert en fototentoonstelling ‘SAMEN STERK’ over het leven van LGBT+-vluchtelingen in Nederland.

De benefietavond wordt om 19:45 uur geopend met een serie werken van de Siberische fotograaf Stas Vokman. In zijn werk behandelt Stas de thema’s seksualiteit en de vermenging van culturen met een frisse blik daarop.

Vervolgens treden de volgende artiesten op:
Mark Toxopeus – pianist van het Rodion Trio, bekend om zijn innovatieve arrangementen en uitvoeringen van onbekende werken;
Denis Melmav – pianist Haags Vrounkoor, zanger van koor Voices Unlimited in Den Haag; laureaat van internationale wedstrijden.

Tussen de muzikale programmadelen klinken verhalen van vluchtelingen uit de voormalige Sovjet-Unie over hun emigratie en het leven in Nederland. Onder hen is Mel Daluzyan, niet alleen bekend om zijn sportcarrière als gewichtheffer, maar ook om zijn heldhaftige optreden tijdens een overval op een supermarkt in Amsterdam.

Geert Gabriels als ambassadeur van LGBT World Beside zal eveneens op deze avond aanwezig zijn. Hij voert al geruime tijd campagne voor LGBTIAQ+-mensen op het gebied van opleiding, sport, gezondheid, cultuur en veiligheid. Hij is momenteel ook kandidaat voor PvdA/GroenLinks bij de komende Tweede Kamerverkiezingen.

Leon Augustijn (motivator, schrijver en eveneens ambassadeur van de stichting LGBT World Beside) presenteert er zijn nieuwe boek ‘IK’, waarin hij vertelt over zelfacceptatie en mensen aanmoedigt zichzelf te zijn.

Daarna genieten de bezoekers van diverse delicatessen en drankjes, waarbij ze persoonlijk met de aanwezige vluchtelingen kunnen praten. Daarbij is er gelegenheid om aan de stichting LGBT World Beside te doneren.

Het ingezamelde geld uit de entree en donaties zal worden gebruikt om LHBT+ vluchtelingen uit de landen van de voormalige Sovjet-Unie te helpen.

De organisator van de avond, de stichting LGBT World Beside, is een non-profitorganisatie die LGBTQ+ asielzoekers en vluchtelingen uit post-Sovjetlanden ondersteunt die hun toevlucht hebben gezocht in Nederland en andere Europese landen. Deze stichting heeft de ANBI-status.

Kaartjes zijn hier verkrijgbaar.


Новость на Русском языке

Культурный вечер в поддержку ЛГБТ+ беженцев из стран бывшего СССР.

22 декабря 2023 года фонд LGBT World Beside организует благотворительный концерт и фотовыставку «Сильнее Вместе» в Доммельхейсе в Сон-эн-Бройгеле, посвященную жизни ЛГБТ+ беженцев в Нидерландах.

Бенефис откроется в 19:45 серией работ сибирского фотографа Стаса Вокмана. В своем творчестве Стас свежим взглядом обращается к темам сексуальности и смешения культур.

Затем выступят следующие артисты:
Марк Токсопеус – пианист Rodion Trio, известный своими новаторскими аранжировками и исполнением неизвестных произведений;
Денис Мелмав – пианист Haags Vrounkoor, вокалист хора Voices Unlimited in Den Haag; лауреат международных конкурсов.

Между музыкальными частями программы – рассказы беженцев из бывшего Советского Союза об их эмиграции и жизни в Нидерландах. Среди них Мел Далузян, известный не только своей спортивной карьерой штангиста, но и героическими действиями во время ограбления супермаркета в Амстердаме.

На этом вечере также будет присутствовать Герт Габриэльс (Geert Gabriels) в качестве посла организации LGBT World Beside. Он уже давно выступает за ЛГБТ+ людей в сферах образования, спорта, здравоохранения, культуры и безопасности. В настоящее время он также является кандидатом от PvdA/GroenLinks на предстоящих выборах в Палату представителей.

Леон Аугустейн (Leon Augustijn) (мотиватор, писатель, а также посол фонда LGBT World Beside) представляет свою новую книгу «IK», в которой он говорит о самопринятии и призывает людей быть самими собой.

После этого посетители наслаждаются различными деликатесами и напитками, где могут лично пообщаться с присутствующими беженцами. Есть возможность сделать пожертвование в фонд LGBT World Beside.

Деньги, собранные от входа и пожертвования, будут направлены на помощь ЛГБТ+ беженцам из стран бывшего Советского Союза.

Организатор вечера — фонд LGBT World Beside — некоммерческая организация, которая поддерживает ЛГБТК+ соискателей убежища и беженцев из постсоветских стран, нашедших убежище в Нидерландах и других странах Европы. Этот фонд имеет статус ANBI.

Билеты доступны здесь.