A Russian judge has declared the ‘international LGBTQ+ movement’ extremist, causing fear and uncertainty among LGBTQ+ individuals. Tatiana, a young lesbian woman, along with her partner, dog, and thousands of other LGBTQ+ individuals, wishes to leave her country as quickly as possible. However, the ongoing war and international sanctions against Russia limit the possibilities, prompting human rights organizations to sound the alarm.

The recent verdict immediately led to a wave of repression. In Moscow, the police conducted raids on gay clubs under the guise of ‘drug checks,’ resulting in intimidation, humiliation, and the scrutiny and photographing of documents. The renowned gay club Central Station in St. Petersburg announced the closure of its doors, and social media platforms, as well as video and streaming services, have been removing ‘sensitive’ content for days.

The expected extremism decision, set to take effect in early 2024, represents the most severe measure in the increasingly harsh repression of Russian LGBTQ+ individuals. The closed-door proceedings make the precise consequences unclear, but it is evident that not only individual LGBTQ+ persons and their advocacy organizations may be classified as ‘extremists,’ but also aid workers and legal professionals. Participation in or funding of ‘extremist’ organizations could result in fines and prison sentences of up to twelve years.

Furthermore, homophobia and transphobia are anticipated to escalate within Russian society. Tatiana, like many others, faces daily discrimination, with her parents and sister disowning her. Last summer, she received a fine for ‘homosexual propaganda’ when participating in a demonstration against a recently enacted law prohibiting gender reassignment.

Expressing empathy for all trans individuals in the country, Tatiana, speaking through a chat channel, describes her immediate arrest, receiving a fine of approximately 500 euros, and the helplessness she felt before the judge. She emphasizes the impossibility of proving her innocence, as Russian judges show little interest in independent judiciary.

Russian and international human rights organizations express concern about how Russia instrumentalizes LGBTQ+ rights in its political-ideological struggle against the West. Harlem van Hayzer, who fled from Chechnya to the Netherlands, highlights LGBTQ+ individuals becoming scapegoats in purging Western influences.

In a video conversation, van Hayzer and colleagues discuss the prevailing fear of persecution and informants. They fear Russia turning into “one large Chechnya,” where LGBTQ+ individuals are at the mercy of violence. They also observe IT companies actively collecting data from LGBTQ+ organizations and gay clubs.

Russian LGBTQ+ activist Igor Kotsjetkov, speaking from Lithuania, underscores the uncertainty about the measures’ scope. He attempted to gain insight through an organization named ‘International LGBTQ+ Movement’ but was denied access to the process. Kotsjetkov points out the arbitrary formulation and application of extremism measures and their connection to the war in Ukraine.

The war and sanctions complicate the departure for Russians identifying as LGBTQ+, with Europe keeping its borders nearly closed to Russian citizens and granting few long-term visas. Kotsjetkov and van Hayzer advocate for European assistance to those wishing to flee and to LGBTQ+ individuals remaining in Russia, emphasizing their double vulnerability.

The psychological pressure on LGBTQ+ individuals in Russia is immense. A 36-year-old man, opting to remain anonymous, describes fleeing and returning amid the war and his current desire more than ever to leave Russia. However, he fears being unable to build a new life elsewhere, making the situation unbearable. The sanctions make departure for LGBTQ+ individuals even more challenging than before.


Nieuws in het Nederlands

Russische LHBTI’ers willen weg

Een Russische rechter heeft de ‘internationale LHBTI-beweging’ als extremistisch bestempeld, wat heeft geleid tot angst en onzekerheid onder LHBTI-individuen. Tatjana, een jonge lesbische vrouw, wil samen met haar partner, hond, en duizenden andere LHBTI’ers haar land zo snel mogelijk verlaten. Echter, de oorlogssituatie en internationale sancties tegen Rusland beperken de mogelijkheden, waardoor humanitaire organisaties alarm slaan.

Het recente vonnis heeft direct geleid tot een golf van repressie. In Moskou hebben politie-invallen plaatsgevonden in gayclubs onder het mom van ‘drugcontroles’, resulterend in intimidatie, vernedering, en het controleren en fotograferen van documenten. De bekende gayclub Central Station in Sint-Petersburg heeft aangekondigd de deuren te sluiten, en sociale media-platforms en streamingdiensten zijn bezig met het verwijderen van ‘gevoelige’ inhoud.

Het verwachte extremisme-besluit, dat in 2024 van kracht wordt, markeert een zware maatregel in de steeds strengere repressie van Russische LHBTI’ers. De behandeling achter gesloten deuren maakt de precieze gevolgen onduidelijk, maar het is duidelijk dat individuele LHBTI-personen, belangenorganisaties, hulpverleners en juristen als ‘extremisten’ kunnen worden bestempeld, met boetes en gevangenisstraffen tot twaalf jaar voor deelname aan of financiering van ‘extremistische’ organisaties.

Daarnaast zal homofobie en transfobie naar verwachting toenemen in de Russische maatschappij. LHBTI-personen, zoals Tatjana, ervaren dagelijks discriminatie. Ouders en familie kunnen afwijzend reageren, en deelnemen aan demonstraties tegen anti-LHBTI-wetten kan resulteren in boetes, zoals Tatjana heeft ervaren.

Tatjana deelt haar ervaring via een chat-kanaal en benadrukt de onmacht voor de rechter in het Russische rechtssysteem, dat weinig belangstelling toont voor onafhankelijke rechtspraak.

Russische en internationale mensenrechtenorganisaties uiten hun bezorgdheid over de wijze waarop Rusland LHBTI-rechten politiseert in de ideologische strijd tegen het Westen. Harlem van Hayzer, die uit Tsjetsjenië naar Nederland vluchtte, wijst op LHBTI’ers als zondebok in de zuivering van westerse invloeden.

In een videogesprek delen van Hayzer en collega’s hun angst voor vervolging en verklikkers. Ze vrezen dat Rusland zal veranderen in één groot Tsjetsjenië, waar LHBTI’ers vogelvrij zijn en geweld is toegestaan. Ze signaleren ook dat IT-bedrijven actief gegevens verzamelen van LHBTI-organisaties en gayclubs.

Russische LHBTI-activist Igor Kotsjetkov, gevestigd in Litouwen, benadrukt de onduidelijkheid over de reikwijdte van de maatregelen. Hij probeerde inzage te krijgen via een organisatie genaamd ‘Internationale LHBTI-beweging’, maar kreeg geen toegang tot het proces. Kotsjetkov wijst op de willekeurige toepassing van extremisme-maatregelen en het verband met de oorlog in Oekraïne.

De oorlog en sancties bemoeilijken het vertrek voor LHBTI-Russen, met Europa dat de grenzen voor Russische staatsburgers vrijwel gesloten houdt en beperkte visa verstrekt. Kotsjetkov en van Hayzer pleiten voor Europese hulp aan LHBTI-individuen die willen vluchten en aan degenen die in Rusland achterblijven, waarbij ze wijzen op de dubbele kwetsbaarheid van deze groep.

De psychologische druk op LHBTI-individuen in Rusland is enorm. Een anonieme 36-jarige man beschrijft zijn ervaring van vluchten en terugkeren, en zijn huidige verlangen om meer dan ooit Rusland te verlaten. Hij benadrukt echter zijn angst om elders geen nieuw leven op te kunnen bouwen, wat de situatie ondraaglijk maakt. De sancties maken vertrekken voor LHBTI’ers nog moeilijker dan voorheen.