During a collaborative effort with the UN Special Rapporteur, LGBT World Beside met with Mariana Katzarova to deliver a report compiled by volunteers.

The document delves into legislative changes spanning from 2022 to 2024, highlighting a concerning deterioration in the rights of LGBTIQ+ individuals in Russia. Notably, the report sheds light on the increasing systemic discrimination based on sexual orientation and gender identity within the country.

Providing a snapshot of the current landscape, the position outlined by LGBT World Beside in the 2024 report emphasizes the urgent need for advocacy and action to address these pressing human rights issues.

 1. The significant increase in legislative persecution targeting queer individuals in Russia since 2022 has been facilitated by the adoption of fast-track legislation, which in itself, per se, is unlawful. Consequently, we have legitimate concerns regarding the potential deterioration of the rights of LGBTIQ+ individuals in Russia at any given time in 2024, particularly during significant dates and events for the queer community (Pride Month, National Coming Out Day, IDAHOT, etc.).

 1. The regulatory framework for the administrative and criminal prosecution of LGBTIQ+ individuals and organizations in Russia is firmly in place and can be applied by state authorities at their discretion. Law enforcement agencies explicitly cite the decision of the Russian Federation’s Supreme Court (SCRF) dated 30 November 2023 designating LGBTIQ+ activities as extremist to justify conducting unplanned inspections (raids) and arrests. After the decision of the SCRF comes into effect, it’s evident that LGBTIQ+ individuals cannot seek judicial protection, except in rare cases where law enforcement officials make clear errors in drafting protocols for detained individuals. It should be noted that SCRF Decision dated 30 November 2023 is not subject to challenge or overrule in national courts.

 1. Presenting a reasoned position in defense of the fundamental rights of LGBTIQ+
  individuals is hindered after the decision of the SCRF recognizing the non-existent “International LGBT Movement’” as an extremist organization. This is because any positive mention of LGBTIQ+ can be classified as alleged gay propaganda and confirmed by the opinion of Judge O. Nefedov of the SCRF, who dismissed procedural claims made by human rights organizations to participate in legal proceedings on the pretext that they “clearly support LGBTIQ+ and understand that they are extremist.” The inability to engage in legal proceedings to safeguard one’s own rights serves as a poignant demonstration of the actual stance government authorities hold towards LGBTIQ+ individuals in Russia and beyond.

 1. In 2023, transgender* individuals emerged as the most vulnerable group to gender identity discrimination in Russia. The pervasive psychological pressure and transphobia emanating from Russia persist at such a distressing level that certain transgender* individuals may find themselves unable to manage their exacerbated traumatic experiences and may resort to desperate measures in their lives.

 1. On January 31, 2024, the Government of the Russian Federation officially suspended the implementation plan for the ICD-11 (International Classification of Diseases 11th Revision), as part of the disease classifier allegedly contradicts traditional moral and spiritual values in Russia. Specifically, amendments were made earlier to prohibit the delivery of health care during gender transition on the territory of Russia, including medical surgeries and hormone therapy. Moreover, as of July 1st, 2023 the order of the Ministry of Health of the Russian Federation came into force, according to which the duties of a sexologist in public psychiatric hospitals and psychoneurological clinics now include the definition of “the delivery of primary specialized health care to persons suffering from mental disorders related to sexual development and orientation, sexual identification and sexual preference disorders”. This is evidently aimed at restricting access to medical care for queer individuals in Russia.

Furthermore, since July 2023, authoritative public movements such as “Patient Control” have noted disruptions in the procurement of medications for people living with HIV, with therapy coverage accounting for approximately 30% of the patients in need. ITPC EECA (The International Treatment Preparedness Coalition) records fluctuating disruptions in the supply of essential medications. For these reasons, we draw your attention to the fact that under the pretext of traditional values, many citizens of Russia are limited in access to actual medical assistance, despite the potential availability of additional funding from the state budget.

 1. We posit that the methods of actual persecution and violation of the human dignity of LGBTIQ+ individuals in Russia may now encompass, among other tactics: the disclosure of personal information in the media and online platforms regarding participants of private and social gatherings (outing); coercing individuals to issue apologies and denials under duress, which are then recorded on video; and manifestations of domestic homophobia in public settings (cafes, bars, etc.).

We believe that amidst these challenging times, our voices will be heard on the international stage.
The report is prepared in English:
You can access the full report here.

Sincerely,
LGBT World Beside


Nieuws in het Nederlands

Tijdens een gezamenlijke inspanning met de Speciale Rapporteur van de VN, heeft LGBT World Beside Mariana Katzarova ontmoet om een rapport, samengesteld door vrijwilligers, te overhandigen.

Het document onderzoekt wetswijzigingen die zich uitstrekken van 2022 tot 2024 en belicht een verontrustende verslechtering van de rechten van LGBTIQ+ personen in Rusland. Opmerkelijk is dat het rapport de toenemende systematische discriminatie op basis van seksuele geaardheid en genderidentiteit binnen het land belicht.

Met een overzicht van het huidige landschap benadrukt de positie die LGBT World Beside in het rapport van 2024 uiteenzet, de dringende noodzaak van pleitbezorging en actie om deze dringende mensenrechtenkwesties aan te pakken.

 1. De aanzienlijke toename van de wetgevende vervolging gericht op queer-individuen in Rusland sinds 2022 is mogelijk gemaakt door de goedkeuring van versnelde wetgeving, die op zichzelf, per se, onwettig is. Als gevolg hiervan hebben we legitieme zorgen over de mogelijke verslechtering van de rechten van LGBTIQ+ personen in Rusland op elk moment in 2024, met name tijdens belangrijke data en evenementen voor de queer-gemeenschap (Pride Month, Nationale Coming Out Dag, IDAHOT, enzovoort).

 1. Het regelgevend kader voor de administratieve en strafrechtelijke vervolging van LGBTIQ+ personen en organisaties in Rusland is stevig verankerd en kan door overheidsinstanties naar eigen inzicht worden toegepast. Wetshandhavingsinstanties verwijzen expliciet naar de beslissing van het Hooggerechtshof van de Russische Federatie (SCRF) van 30 november 2023 waarin LGBTIQ+ activiteiten als extremistisch worden aangemerkt om ongeplande inspecties (invallen) en arrestaties te rechtvaardigen. Nadat de beslissing van de SCRF van kracht is geworden, is het duidelijk dat LGBTIQ+ personen geen gerechtelijke bescherming kunnen zoeken, behalve in zeldzame gevallen waarin wetshandhaving functionarissen duidelijke fouten maken bij het opstellen van protocollen voor aangehouden personen. Het moet worden opgemerkt dat de beslissing van de SCRF van 30 november 2023 niet vatbaar is voor aanvechting of vernietiging in nationale rechtbanken.

 1. Het presenteren van een gefundeerde positie ter verdediging van de fundamentele rechten van LGBTIQ+ personen wordt belemmerd na de beslissing van de SCRF waarin de niet-bestaande “Internationale LGBT-beweging” wordt erkend als een extremistische organisatie. Dit komt doordat elke positieve vermelding van LGBTIQ+ kan worden geclassificeerd als vermeende homopropaganda en bevestigd kan worden door de mening van rechter O. Nefedov van de SCRF, die procedurele claims van mensenrechtenorganisaties om deel te nemen aan juridische procedures heeft verworpen op grond van het feit dat ze “duidelijk LGBTIQ+ ondersteunen en begrijpen dat ze extremistisch zijn.” De onmogelijkheid om deel te nemen aan juridische procedures om de eigen rechten te beschermen, dient als een krachtige demonstratie van de werkelijke houding van overheidsinstanties ten opzichte van LGBTIQ+ personen in Rusland en daarbuiten.

 1. In 2023 zijn transgender* personen naar voren gekomen als de meest kwetsbare groep voor discriminatie op basis van genderidentiteit in Rusland. De alomtegenwoordige psychologische druk en transfobie die uit Rusland voortkomt, blijven op zo’n verontrustend niveau aanwezig dat bepaalde transgender* personen zichzelf mogelijk niet in staat achten om hun verergerde traumatische ervaringen te beheersen en mogelijk hun toevlucht nemen tot wanhopige maatregelen in hun leven.

 1. Op 31 januari 2024 heeft de regering van de Russische Federatie officieel het uitvoeringsplan voor de ICD-11 (Internationale Classificatie van Ziekten, 11e revisie) opgeschort, omdat een deel van de ziekteclassificatie naar verluidt in strijd is met traditionele morele en spirituele waarden in Rusland. Specifiek zijn eerder wijzigingen aangebracht om de levering van gezondheidszorg tijdens gendertransitie op het grondgebied van Rusland te verbieden, inclusief medische ingrepen en hormoontherapie. Bovendien is met ingang van 1 juli 2023 de verordening van het Ministerie van Volksgezondheid van de Russische Federatie van kracht geworden, volgens welke de taken van een seksuoloog in openbare psychiatrische ziekenhuizen en psychoneurologische klinieken nu de definitie omvatten van “het verlenen van gespecialiseerde eerstelijnsgezondheidszorg aan personen die lijden aan psychische stoornissen gerelateerd aan seksuele ontwikkeling en oriëntatie, seksuele identificatie en seksuele voorkeurstoornissen”. Dit is kennelijk gericht op het beperken van de toegang tot medische zorg voor queer personen in Rusland.

Bovendien hebben sinds juli 2023 invloedrijke publieke bewegingen zoals “Patiëntcontrole” verstoringen opgemerkt in de inkoop van medicijnen voor mensen met hiv, waarbij de dekking van de therapie ongeveer 30% bedraagt van de patiënten die het nodig hebben. ITPC EECA (The International Treatment Preparedness Coalition) registreert schommelende verstoringen in de levering van essentiële medicijnen. Om deze redenen vestigen we uw aandacht op het feit dat onder het voorwendsel van traditionele waarden veel burgers van Rusland beperkt worden in de toegang tot daadwerkelijke medische hulp, ondanks de mogelijke beschikbaarheid van extra financiering uit de staatsbegroting.

 1. We stellen dat de methoden van daadwerkelijke vervolging en schending van de menselijke waardigheid van LGBTIQ+ personen in Rusland nu mogelijk onder andere tactieken omvatten: het openbaar maken van persoonlijke informatie in de media en online platforms over deelnemers aan privé- en sociale bijeenkomsten (outing); het dwingen van individuen om onder dwang excuses en ontkenningen af te geven, die vervolgens op video worden opgenomen; en manifestaties van binnenlandse homofobie in openbare omgevingen (cafés, bars, enz.).

We geloven dat te midden van deze uitdagende tijden onze stemmen zullen worden gehoord op het internationale toneel.
Het rapport is opgesteld in het Engels:
U kunt het volledige rapport hier bekijken.

Met vriendelijke groet,
LGBT World Beside


Новость на Русском языке

В рамках процедуры сотрудничества Специального докладчика ООН с организациями LGBT World Beside встретился с Марианой Кацаровой и передал доклад, подготовленный волонтерами. В докладе рассматриваются законодательные изменения 2022-2024 гг., очевидно ухудшающие положение ЛГБТИК+ людей в России.

Дискриминация по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности становится очевидной и системной в России. В докладе подробно уделяется внимание именно сложившемуся на данный момент положению дел.

Позиция LGBT World Beside по состоянию на 2024 г., представленная в докладе, состоит в следующем:

 1. Законодательное преследование в отношении ЛГБТИК+ в России с 2022 года было облегчено принятием законов по ускоренным парламентским процедурам, что, само по себе, является незаконным. Поправки в Закон о якобы гей-пропаганде были приняты буквально за два месяца, Трансфобный закон был принят буквально за 30 дней. В результате сохраняются опасения относительно возможного ухудшения прав представителей ЛГБТИК+ в России в любое время в 2024 г., особенно во время значимых дат и событий для ЛГБТ-сообщества (Месяц гордости, Национальный день выхода из тени, Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией и т. д.).

 1. В России оформился ряд положений для административного и уголовного преследования представителей и организаций ЛГБТИК+, которую государственные власти могут применять по своему усмотрению. Правоохранительные органы явно ссылаются на решение Верховного суда Российской Федерации (ВС РФ) от 30 ноября 2023 года, которое определяет деятельность ЛГБТИК+ как экстремистскую, чтобы оправдать проведение внеплановых проверок (налетов) и арестов. После вступления в силу решения ВС РФ становится очевидно, что представители ЛГБТИК+ не могут обратиться за судебной защитой, за исключением редких случаев, когда правоохранительные органы допускают явные ошибки при составлении протоколов при задержании. Следует отметить, что решение ВС РФ от 30 ноября 2023 года не подлежит оспариванию или отмене в национальных судах в настоящее время.

 1. Представление обоснованной позиции в защиту фундаментальных прав представителей ЛГБТИК+ затруднено после решения ВС РФ, признавшего несуществующее «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией (включено в реестр с 1 марта 2024 г.). Это связано с тем, что любое положительное упоминание и позитивный образ о ЛГБТИК+ может быть классифицирован как предполагаемая гей-пропаганда. Это подтверждено мнением судьи О. Нефедова, который отклонил процессуальные требования правозащитных организаций об участии в судебных заседаниях под предлогом того, что организации в защиту «явно поддерживают ЛГБТИК+ и сами понимают, что они экстремисты». Невозможность участвовать в судебных процессах с целью защиты собственных прав служит прямым доказательством реальной позиции государственных органов власти по отношению к представителям ЛГБТИК+ в России с целью маргинализации и запугивания.

 1. В 2023 году трансгендерные* персоны стали наиболее уязвимой группой вследствие дискриминации по гендерной идентичности в России. Постоянное психологическое давление и трансфобия сохраняются на таком уровне, что уязвимые группы могут оказаться не в состоянии справиться с усугубленными травматическими переживаниями и могут прибегнуть к самым отчаянным мерам в своей жизни.

 1. 31 января 2024 года Правительство Российской Федерации официально приостановило план внедрения МКБ-11 (Международный Классификатор Болезней 11-го пересмотра), поскольку часть классификатора болезней, якобы, противоречит традиционным моральным и духовным ценностям в России. В частности, ранее были внесены поправки, запрещающие оказание медицинской помощи при гендерной терапии на территории России, включая хирургическое вмешательство и гормональную терапию. Кроме того, с 1 июля 2023 года вступил в силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации, согласно которому в обязанности сексолога в государственных психиатрических больницах и психоневрологических клиниках теперь включают определение «оказания первичной специализированной медицинской помощи лицам, страдающим от психических расстройств, связанных с сексуальным развитием и ориентацией, расстройствами сексуальной идентификации и сексуальных предпочтений». Это явно направлено на ограничение доступа к медицинской помощи представителям ЛГБТИК+ в России.

Кроме того, с июля 2023 года авторитетные общественные движения, такие как «Пациентский контроль», отмечают нарушения в поставках медикаментов для людей, живущих с ВИЧ, при этом покрытие терапии может составлять примерно 30% от нуждающихся пациентов. ITPC EECA (Международная коалиция по подготовке к лечению) фиксирует колебания в поставках важных лекарственных препаратов. По этим причинам, мы обращаем внимание на то, что под предлогом традиционных ценностей многим гражданам России ограничен доступ к реальной медицинской помощи, несмотря на потенциальное наличие дополнительного финансирования из государственного бюджета.

 1. Предполагаем, что методы фактического преследования и нарушения человеческого достоинства представителей ЛГБТИК+ в России могут теперь включать, среди прочих тактик: раскрытие персональной информации в СМИ и онлайн-платформах относительно участников частных и общественных мероприятий (аутинг); принуждение лиц записывать извинения и отрицания под давлением, которые затем незаконно передаются правоохранительными органами в СМИ; и открытое проявление бытовой гомофобии в общественных местах (кафе, бары и т. д.).

Мы верим, что в это непростое время наши голоса будут услышаны на международном
уровне.
Доклад составлен на английском языке:
С полным текстом доклада вы можете ознакомиться здесь.

С уважением,
LGBT World Beside