For the first time at Utrecht Pride 2024!

This year the LGBT World Beside team took part in the annual Utrecht Canal Boat Parade for the first time, Utrecht Canal Pride 2024! Support us!

We are a non-profit organization supporting LGBT+ asylum seekers, originating from Russia and other post-Soviet countries.

Becoming part of this international celebration of freedom, diversity and unity of the LGBT community is not just joy for us, but also an opportunity to protest against the institutionalized homophobic movement and LGBT+ speech in Russia and the CIS countries.

Since our founding in 2018, we have regularly held events and campaigns to assist petitioners in the Netherlands and their representatives in society. Only with your support can we achieve results and increase the number and effectiveness of our activities.

Why is this so important to us?

Our mission is to create an inclusive society! We create favorable conditions for people who left their homeland and were forced to start life anew. Our work is especially significant for the Russian-speaking community from post-Soviet countries, where LGBT people face discrimination and expressions due to their sexual orientation or gender identity. Our efforts are aimed at creating a safe environment for everyone through empowerment and empowerment.

What exactly are we doing?

 • We provide psychological assistance
 • We train volunteers
 • Drawing the attention of local politicians to the problems of LGBT petitioners in the Netherlands
 • We take part in public events aimed at improving the lives of LGBT people in the Netherlands
 • We organize participation in pride parades for the men of our community
 • We organize picnics, games and meetings for asylum seekers to make it easier for them to wait for an answer and to help them find new friends

Thank you for your generosity, support and solidarity!
We are grateful to you for any donation, even the most modest.

How you can help:

We offer several sponsorship packages to suit different abilities and desires. Your support will allow us to organize participation in Utrecht Pride and raise awareness of LGBTQ+ issues.

 1. One-time donation
  Any help will be very valuable to us and our projects
 2. Volunteering
  We are looking for volunteers to help with events
 3. Become an organizer
  If you would like to actively participate, please contact us for details

LGBT World Beside is an ANBI organization. This status allows our donors to deduct their donations on taxes.

For any questions, please contact prideboat@lgbtworldbeside.org

How much to donate?

The amount you can afford.
Every euro helps and motivates us to continue our work.

How to make a donation?

Details for transferring donations: https://donate.stripe.com/4gw2ar5bh2f2aiI000?locale=en-GB&__embed_source=buy_btn_1O9YevIssAVgjsFq0TT3MjSz

We value everyone who supports our mission and strives to create a better future for everyone.

Sponsorship packages (4 types)

We are offering four different sponsorship packages for anyone wishing to support us in this important event:

Package “Gold” (5000 €)
Your logo will be featured prominently on all of our promotional materials including websites, social media, flyers, t-shirts and clothing banners.
Opportunity to post a short advertising message on our social networks.
4 tickets to participate in the clothing parade.
Bottle of champagne and snacks on board.

Silver package (2500 €)
Your logo will be featured on our website and social media posts, as well as as a small logo on all flyers, other printed materials and clothing banners.
2 tickets to participate in the clothing parade.
Bottle of champagne and snacks on board.

Bronze package (100 €)
Your contribution will pay for one refugee’s ticket, including train travel to the event.

Package “Light” (any amount)
This package is for those who want to contribute.

For any questions, please contact prideboat@lgbtworldbeside.org

Every contribution is important to us and helps create a unique event that supports our mission and goals.

We are grateful to Stichting Utrecht Pride for this opportunity!


Nieuws in het Nederlands

Voor het eerst op Utrecht Pride 2024!

Dit jaar nam het LGBT World Beside team voor het eerst deel aan de jaarlijkse Utrecht Canal Boat Parade, Utrecht Canal Pride 2024! Steun ons!

Wij zijn een non-profit organisatie die LHBT+ asielzoekers ondersteunt, afkomstig uit Rusland en andere post-Sovjetlanden.

Deel uitmaken van deze internationale viering van vrijheid, diversiteit en eenheid van de LGBT-gemeenschap is niet alleen vreugde voor ons, maar ook een kans om te protesteren tegen de geïnstitutionaliseerde homofobe beweging en LGBT+-toespraak in Rusland en de GOS-landen.

Sinds onze oprichting in 2018 organiseren wij regelmatig evenementen en campagnes om indieners in Nederland en hun vertegenwoordigers in de samenleving bij te staan. Alleen met uw steun kunnen we resultaten boeken en het aantal en de effectiviteit van onze activiteiten vergroten.

Waarom is dit zo belangrijk voor ons?

Onze missie is het creëren van een inclusieve samenleving! We creëren gunstige omstandigheden voor mensen die hun thuisland verlieten en gedwongen werden een nieuw leven te beginnen. Ons werk is vooral belangrijk voor de Russischsprekende gemeenschap uit post-Sovjetlanden, waar LHBT-mensen te maken krijgen met discriminatie en uitingen vanwege hun seksuele geaardheid of genderidentiteit. Onze inspanningen zijn gericht op het creëren van een veilige omgeving voor iedereen door middel van empowerment en empowerment.

Wat zijn we precies aan het doen?

 • Wij bieden psychologische hulp
 • Wij leiden vrijwilligers op
 • Het vestigen van de aandacht van lokale politici op de problemen van LHBT-indieners in Nederland
 • Wij nemen deel aan publieke evenementen gericht op het verbeteren van de levens van LHBT’ers in Nederland
 • We organiseren deelname aan trotsparades voor de mannen van onze gemeenschap
 • Wij organiseren picknicks, spelletjes en bijeenkomsten voor asielzoekers om het wachten op antwoord makkelijker te maken en om nieuwe vrienden te vinden

Bedankt voor jullie vrijgevigheid, steun en solidariteit!
Wij zijn u dankbaar voor elke donatie, zelfs de meest bescheiden.

Hoe je kan helpen:

We bieden verschillende sponsorpakketten aan, passend bij verschillende capaciteiten en wensen. Dankzij uw steun kunnen wij de deelname aan Utrecht Pride organiseren en het bewustzijn rond LHBTQ+-kwesties vergroten.

 1. Eenmalige donatie
  Elke hulp zal zeer waardevol zijn voor ons en onze projecten
 2. Vrijwilligerswerk
  Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij evenementen
 3. Word een organisator
  Als u actief wilt deelnemen, neem dan contact met ons op voor meer informatie

LGBT World Beside is een ANBI-organisatie. Dankzij deze status kunnen onze donateurs hun donaties aftrekken van de belasting.

Neem voor vragen contact op met prideboat@lgbtworldbeside.org

Hoeveel doneren?

Het bedrag dat u zich kunt veroorloven.
Elke euro helpt en motiveert ons om ons werk voort te zetten.

Hoe een donatie doen?

Details voor het overmaken van donaties: https://donate.stripe.com/4gw2ar5bh2f2aiI000?locale=en-GB&__embed_source=buy_btn_1O9YevIssAVgjsFq0TT3MjSz

Wij waarderen iedereen die onze missie steunt en streeft ernaar een betere toekomst voor iedereen te creëren.

Sponsorpakketten (4 soorten)

We bieden vier verschillende sponsorpakketten aan voor iedereen die ons wil steunen bij dit belangrijke evenement:

Pakket “Goud” (5000 €)
Uw logo wordt prominent weergegeven op al ons promotiemateriaal, waaronder websites, sociale media, flyers, t-shirts en kledingbanners.
Mogelijkheid om een korte reclameboodschap op onze sociale netwerken te plaatsen.
4 kaartjes voor deelname aan de kledingparade.
Fles champagne en snacks aan boord.

Zilverpakket (2500 €)
Uw logo wordt vermeld op onze website en posts op sociale media, evenals een klein logo op alle flyers, ander drukwerk en kledingbanners.
2 kaartjes voor deelname aan de kledingparade.
Fles champagne en snacks aan boord.

Bronspakket (100 €)
Met uw bijdrage betaalt u één vluchtelingenticket, inclusief treinreis naar het evenement.

Pakket “Licht” (elk bedrag)
Dit pakket is voor degenen die een bijdrage willen leveren.

Neem voor vragen contact op met prideboat@lgbtworldbeside.org

Elke bijdrage is belangrijk voor ons en draagt bij aan het creëren van een uniek evenement dat onze missie en doelstellingen ondersteunt.

Wij zijn Stichting Utrecht Pride dankbaar voor deze kans!


Новость на Русском языке

Впервые на Utrecht Pride 2024!

В этом году команда LGBT World Beside впервые примет участие в ежегодном параде лодок на каналах города Утрехт Utrecht Canal Pride 2024! Поддержите нас!

Мы — некоммерческая организация, поддерживающая ЛГБТ+ искателей убежища, беженцев из России и других стран постсоветского пространства.

Быть частью этого всемирного торжества свободы, проявления разнообразия и единства ЛГБТ-сообщества — не просто радость для нас, но и возможность выразить протест против узаконенного гомофобного насилия и преследования ЛГБТ+ в России и странах СНГ.

С момента основания в 2018 году, мы регулярно проводим мероприятия и акции для оказания помощи просителям убежища в Нидерландах, их интеграции в общество. Только с вашей поддержкой мы можем добиться результатов, увеличить количество и эффективность проводимых мероприятий.

Почему это так важно для нас?

Наша миссия — создание инклюзивного общества! Мы стремимся создать благоприятные условия для людей, покинувших Родину и вынужденных начать жизнь заново. Наша работа особенно значима для русскоязычного сообщества из постсоветских стран, где ЛГБТ-персоны сталкиваются с дискриминацией и преследованиями из-за своей сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Наши усилия направлены на создание безопасной среды для всех, благодаря равенству прав и возможностей.

Что именно мы делаем?

 • Оказываем психологическую помощь
 • Обучаем волонтеров
 • Привлекаем внимание местных политиков к проблемам ЛГБТ-просителей убежища в Нидерландах
 • Принимаем участие в публичных мероприятиях, направленных на улучшение жизни ЛГБТ-персон в Нидерландах
 • Организуем участие в прайдах для членов нашего комьюнити
 • Проводим пикники, игры и встречи для просителей убежища, чтобы облегчить им длительное ожидание ответа и помочь найти новых друзей

Спасибо за щедрость, поддержку и солидарность!
Мы благодарны вам за любое, даже самое скромное пожертвование.

Как вы можете помочь:

Мы предлагаем несколько спонсорских пакетов для различных возможностей и желаний. Ваша поддержка позволит нам организовать участие в Утрехтском прайде и привлечь внимание к проблемам ЛГБТQ+ беженцев.

 1. Одноразовое пожертвование
  Любая помощь будет крайне ценна для нас и наших проектов
 2. Волонтерство
  Мы ищем волонтеров для помощи в организации мероприятия
 3. Стать организатором
  Если вы желаете активно участвовать, свяжитесь с нами для деталей

Обращаем ваше внимание! Организация LGBT World Beside обладает статусом ANBI. Этот статус позволяет нашим донорам вычитать свои пожертвования из налогов.

По всем вопросам просьба обращаться на электронную почту prideboat@lgbtworldbeside.org

Сколько пожертвовать?

Сумма, которую вы можете себе позволить.
Каждый евро поможет и мотивирует продолжать нашу работу.

Как сделать пожертвование?

Реквизиты для перечисления пожертвований: https://donate.stripe.com/4gw2ar5bh2f2aiI000?locale=en-GB&__embed_source=buy_btn_1O9YevIssAVgjsFq0TT3MjSz

Мы ценим каждого, кто поддерживает нашу миссию и стремится к созданию лучшего будущего для всех.

Спонсорские пакеты (4 типа)

Мы предлагаем четыре различных спонсорских пакета, подходящих для всех желающих поддержать нас в этом важном мероприятии:

Пакет «Золото» (5000 €)
Ваш логотип будет крупно размещен на всех наших рекламных материалах, включая веб-сайт, социальные сети, флаеры, футболки и баннеры на лодке.
Возможность разместить короткое рекламное сообщение в наших социальных сетях.
4 билета для участия в параде на лодке.
Бутылка шампанского и закуски на борту.

Пакет «Серебро» (2500 €)
Ваш логотип будет размещен на нашем веб-сайте и в сообщениях в социальных сетях, а также в виде маленького логотипа на всех флаерах, других печатных материалах и баннерах на лодке.
2 билета для участия в параде на лодке.
Бутылка шампанского и закуски на борту.

Пакет «Бронза» (100 €)
Ваш вклад пойдет на оплату билета для одного беженца, включая проезд на поезде до места проведения ивента.

Пакет «Лайт» (любая сумма)
Этот пакет для тех, кто хочет внести свой вклад.

По всем вопросам просьба обращаться на электронную почту prideboat@lgbtworldbeside.org

Каждый вклад невероятно важен для нас и помогает создать незабываемое событие, поддерживая нашу миссию и цели.

Мы благодарны Stichting Utrecht Pride за эту уникальную возможность!